کمترین: 
32000
بیشترین: 
35925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
32927
زمان: 
7/10 20:30
قیمت دینار بحرین امروز 10 مهر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 مهر 1397 , 32927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":35925},{"date":"1397/07/10 13:50","price":32000},{"date":"1397/07/10 14:10","price":32045},{"date":"1397/07/10 15:10","price":33340},{"date":"1397/07/10 15:50","price":33319},{"date":"1397/07/10 16:00","price":33343},{"date":"1397/07/10 16:20","price":33303},{"date":"1397/07/10 16:30","price":33293},{"date":"1397/07/10 16:50","price":33127},{"date":"1397/07/10 17:00","price":33079},{"date":"1397/07/10 17:10","price":33034},{"date":"1397/07/10 17:20","price":33029},{"date":"1397/07/10 17:30","price":33032},{"date":"1397/07/10 17:50","price":32943},{"date":"1397/07/10 18:10","price":32924},{"date":"1397/07/10 18:20","price":32916},{"date":"1397/07/10 18:30","price":32919},{"date":"1397/07/10 18:50","price":32870},{"date":"1397/07/10 19:10","price":32847},{"date":"1397/07/10 19:20","price":32891},{"date":"1397/07/10 19:50","price":32951},{"date":"1397/07/10 20:30","price":32927}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399