کمترین: 
3337
بیشترین: 
3746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3431
زمان: 
7/10 20:30
قیمت ریال قطر امروز 10 مهر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 مهر 1397 , 3431 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":3746},{"date":"1397/07/10 13:50","price":3337},{"date":"1397/07/10 14:10","price":3341},{"date":"1397/07/10 15:10","price":3477},{"date":"1397/07/10 15:50","price":3476},{"date":"1397/07/10 16:00","price":3475},{"date":"1397/07/10 16:20","price":3473},{"date":"1397/07/10 16:50","price":3467},{"date":"1397/07/10 17:10","price":3448},{"date":"1397/07/10 17:20","price":3444},{"date":"1397/07/10 17:30","price":3443},{"date":"1397/07/10 17:50","price":3433},{"date":"1397/07/10 18:10","price":3432},{"date":"1397/07/10 18:20","price":3431},{"date":"1397/07/10 18:50","price":3424},{"date":"1397/07/10 19:00","price":3427},{"date":"1397/07/10 19:10","price":3425},{"date":"1397/07/10 19:20","price":3427},{"date":"1397/07/10 19:50","price":3433},{"date":"1397/07/10 20:30","price":3431}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399