کمترین: 
40177
بیشترین: 
45102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
41339
زمان: 
7/10 20:30
قیمت دینار کویت امروز 10 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 مهر 1397 , 41339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":45102},{"date":"1397/07/10 13:50","price":40177},{"date":"1397/07/10 14:10","price":40223},{"date":"1397/07/10 15:10","price":41856},{"date":"1397/07/10 15:50","price":41829},{"date":"1397/07/10 16:00","price":41859},{"date":"1397/07/10 16:20","price":41810},{"date":"1397/07/10 16:30","price":41796},{"date":"1397/07/10 16:50","price":41588},{"date":"1397/07/10 17:00","price":41529},{"date":"1397/07/10 17:10","price":41472},{"date":"1397/07/10 17:20","price":41466},{"date":"1397/07/10 17:30","price":41464},{"date":"1397/07/10 17:50","price":41366},{"date":"1397/07/10 18:10","price":41341},{"date":"1397/07/10 18:20","price":41319},{"date":"1397/07/10 18:30","price":41336},{"date":"1397/07/10 18:50","price":41273},{"date":"1397/07/10 19:10","price":41246},{"date":"1397/07/10 19:20","price":41302},{"date":"1397/07/10 19:50","price":41372},{"date":"1397/07/10 20:30","price":41339}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398