کمترین: 
13938
بیشترین: 
15738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14451
زمان: 
7/10 20:30
قیمت یورو امروز 10 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 مهر 1397 , 14451 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":15738},{"date":"1397/07/10 13:50","price":14018},{"date":"1397/07/10 14:10","price":13938},{"date":"1397/07/10 15:10","price":14605},{"date":"1397/07/10 15:50","price":14596},{"date":"1397/07/10 16:00","price":14606},{"date":"1397/07/10 16:20","price":14589},{"date":"1397/07/10 16:30","price":14584},{"date":"1397/07/10 16:50","price":14512},{"date":"1397/07/10 17:00","price":14491},{"date":"1397/07/10 17:10","price":14471},{"date":"1397/07/10 17:20","price":14469},{"date":"1397/07/10 17:30","price":14463},{"date":"1397/07/10 17:50","price":14434},{"date":"1397/07/10 18:10","price":14422},{"date":"1397/07/10 18:20","price":14412},{"date":"1397/07/10 18:30","price":14417},{"date":"1397/07/10 18:50","price":14418},{"date":"1397/07/10 19:00","price":14428},{"date":"1397/07/10 19:10","price":14420},{"date":"1397/07/10 19:20","price":14433},{"date":"1397/07/10 19:50","price":14464},{"date":"1397/07/10 20:30","price":14451}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398