کمترین: 
3.115
بیشترین: 
3.183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.163
زمان: 
7/10 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 10 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 3.163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 04:08","price":3.115},{"date":"1397/07/10 05:08","price":3.119},{"date":"1397/07/10 06:08","price":3.127},{"date":"1397/07/10 07:08","price":3.13},{"date":"1397/07/10 09:08","price":3.127},{"date":"1397/07/10 10:16","price":3.123},{"date":"1397/07/10 14:08","price":3.127},{"date":"1397/07/10 17:08","price":3.124},{"date":"1397/07/10 18:08","price":3.133},{"date":"1397/07/10 19:08","price":3.163},{"date":"1397/07/10 21:08","price":3.183},{"date":"1397/07/10 22:08","price":3.162},{"date":"1397/07/10 23:08","price":3.163}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399