کمترین: 
735.38
بیشترین: 
740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
736.63
زمان: 
7/10 23:08
قیمت گازوئیل امروز 10 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 مهر 1397 , 736.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 04:08","price":739.13},{"date":"1397/07/10 05:08","price":739.5},{"date":"1397/07/10 06:08","price":739.13},{"date":"1397/07/10 07:08","price":739.63},{"date":"1397/07/10 08:08","price":740},{"date":"1397/07/10 09:08","price":739.88},{"date":"1397/07/10 10:16","price":740},{"date":"1397/07/10 14:08","price":735.38},{"date":"1397/07/10 17:08","price":738.63},{"date":"1397/07/10 18:08","price":737.63},{"date":"1397/07/10 19:08","price":739.88},{"date":"1397/07/10 21:08","price":737.88},{"date":"1397/07/10 22:08","price":737.63},{"date":"1397/07/10 23:08","price":736.63}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399