کمترین: 
2.399
بیشترین: 
2.4125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.401
زمان: 
7/10 23:08
قیمت نفت کوره امروز 10 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 مهر 1397 , 2.401 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 04:08","price":2.4084},{"date":"1397/07/10 05:08","price":2.4089},{"date":"1397/07/10 06:08","price":2.4073},{"date":"1397/07/10 07:08","price":2.4091},{"date":"1397/07/10 08:08","price":2.4101},{"date":"1397/07/10 10:16","price":2.4111},{"date":"1397/07/10 14:08","price":2.399},{"date":"1397/07/10 17:08","price":2.4088},{"date":"1397/07/10 18:08","price":2.4059},{"date":"1397/07/10 19:08","price":2.4125},{"date":"1397/07/10 21:08","price":2.404},{"date":"1397/07/10 22:08","price":2.4032},{"date":"1397/07/10 23:08","price":2.401}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399