کمترین: 
75.09
بیشترین: 
75.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.09
زمان: 
7/10 23:08
قیمت نفت سبک امروز 10 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 مهر 1397 , 75.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 04:08","price":75.47},{"date":"1397/07/10 05:08","price":75.52},{"date":"1397/07/10 06:08","price":75.48},{"date":"1397/07/10 07:08","price":75.53},{"date":"1397/07/10 08:08","price":75.54},{"date":"1397/07/10 09:08","price":75.55},{"date":"1397/07/10 10:16","price":75.64},{"date":"1397/07/10 14:08","price":75.28},{"date":"1397/07/10 17:08","price":75.44},{"date":"1397/07/10 18:08","price":75.14},{"date":"1397/07/10 19:08","price":75.39},{"date":"1397/07/10 21:08","price":75.12},{"date":"1397/07/10 22:08","price":75.11},{"date":"1397/07/10 23:08","price":75.09}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399