کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
7/10 23:56
قیمت dsعنوان امروز 10 مهر 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 10 مهر 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 00:00","price":0},{"date":"1397/07/10 00:00","price":0},{"date":"1397/07/10 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 04:20","price":0},{"date":"1397/07/10 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 05:00","price":0},{"date":"1397/07/10 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 05:10","price":0},{"date":"1397/07/10 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 05:20","price":0},{"date":"1397/07/10 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 05:30","price":0},{"date":"1397/07/10 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 05:40","price":0},{"date":"1397/07/10 05:40","price":0},{"date":"1397/07/10 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 05:50","price":0},{"date":"1397/07/10 05:50","price":0},{"date":"1397/07/10 05:50","price":0},{"date":"1397/07/10 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 06:00","price":0},{"date":"1397/07/10 06:00","price":0},{"date":"1397/07/10 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 06:10","price":0},{"date":"1397/07/10 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 06:20","price":0},{"date":"1397/07/10 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 06:30","price":0},{"date":"1397/07/10 06:30","price":0},{"date":"1397/07/10 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 06:40","price":0},{"date":"1397/07/10 06:40","price":0},{"date":"1397/07/10 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 06:50","price":0},{"date":"1397/07/10 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 07:00","price":0},{"date":"1397/07/10 07:00","price":0},{"date":"1397/07/10 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 07:10","price":0},{"date":"1397/07/10 07:10","price":0},{"date":"1397/07/10 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 07:20","price":0},{"date":"1397/07/10 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 07:30","price":0},{"date":"1397/07/10 07:30","price":0},{"date":"1397/07/10 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 07:40","price":0},{"date":"1397/07/10 07:40","price":0},{"date":"1397/07/10 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 07:50","price":0},{"date":"1397/07/10 07:50","price":0},{"date":"1397/07/10 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 08:00","price":0},{"date":"1397/07/10 08:00","price":0},{"date":"1397/07/10 08:00","price":0},{"date":"1397/07/10 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 08:10","price":0},{"date":"1397/07/10 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 08:20","price":0},{"date":"1397/07/10 08:20","price":0},{"date":"1397/07/10 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 08:30","price":0},{"date":"1397/07/10 08:30","price":0},{"date":"1397/07/10 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 08:40","price":0},{"date":"1397/07/10 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 08:50","price":0},{"date":"1397/07/10 08:50","price":0},{"date":"1397/07/10 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 09:00","price":0},{"date":"1397/07/10 09:00","price":0},{"date":"1397/07/10 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 09:10","price":0},{"date":"1397/07/10 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 10:00","price":0},{"date":"1397/07/10 10:00","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 10:10","price":0},{"date":"1397/07/10 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 10:30","price":0},{"date":"1397/07/10 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 11:50","price":0},{"date":"1397/07/10 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 14:10","price":0},{"date":"1397/07/10 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 14:20","price":0},{"date":"1397/07/10 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 14:30","price":0},{"date":"1397/07/10 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 14:40","price":0},{"date":"1397/07/10 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 15:10","price":0},{"date":"1397/07/10 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 17:10","price":0},{"date":"1397/07/10 17:10","price":0},{"date":"1397/07/10 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 17:20","price":0},{"date":"1397/07/10 17:20","price":0},{"date":"1397/07/10 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 17:30","price":0},{"date":"1397/07/10 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 17:40","price":0},{"date":"1397/07/10 17:40","price":0},{"date":"1397/07/10 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 17:50","price":0},{"date":"1397/07/10 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 18:00","price":0},{"date":"1397/07/10 18:00","price":0},{"date":"1397/07/10 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 18:10","price":0},{"date":"1397/07/10 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 18:20","price":0},{"date":"1397/07/10 18:20","price":0},{"date":"1397/07/10 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 18:30","price":0},{"date":"1397/07/10 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 18:40","price":0},{"date":"1397/07/10 18:40","price":0},{"date":"1397/07/10 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 18:50","price":0},{"date":"1397/07/10 18:50","price":0},{"date":"1397/07/10 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 19:00","price":0},{"date":"1397/07/10 19:00","price":0},{"date":"1397/07/10 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 19:10","price":0},{"date":"1397/07/10 19:10","price":0},{"date":"1397/07/10 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 19:20","price":0},{"date":"1397/07/10 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 19:30","price":0},{"date":"1397/07/10 19:30","price":0},{"date":"1397/07/10 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 19:40","price":0},{"date":"1397/07/10 19:40","price":0},{"date":"1397/07/10 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 19:50","price":0},{"date":"1397/07/10 19:50","price":0},{"date":"1397/07/10 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 20:20","price":0},{"date":"1397/07/10 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 21:10","price":0},{"date":"1397/07/10 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 21:20","price":0},{"date":"1397/07/10 21:20","price":0},{"date":"1397/07/10 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 21:30","price":0},{"date":"1397/07/10 21:30","price":0},{"date":"1397/07/10 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 21:40","price":0},{"date":"1397/07/10 21:40","price":0},{"date":"1397/07/10 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 21:50","price":0},{"date":"1397/07/10 21:50","price":0},{"date":"1397/07/10 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 22:00","price":0},{"date":"1397/07/10 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 22:10","price":0},{"date":"1397/07/10 22:10","price":0},{"date":"1397/07/10 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 22:20","price":0},{"date":"1397/07/10 22:20","price":0},{"date":"1397/07/10 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 22:30","price":0},{"date":"1397/07/10 22:30","price":0},{"date":"1397/07/10 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 22:40","price":0},{"date":"1397/07/10 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 22:50","price":0},{"date":"1397/07/10 22:50","price":0},{"date":"1397/07/10 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 23:00","price":0},{"date":"1397/07/10 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 23:10","price":0},{"date":"1397/07/10 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 23:20","price":0},{"date":"1397/07/10 23:20","price":0},{"date":"1397/07/10 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 23:30","price":0},{"date":"1397/07/10 23:30","price":0},{"date":"1397/07/10 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 23:40","price":0},{"date":"1397/07/10 23:40","price":0},{"date":"1397/07/10 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/10 23:50","price":0},{"date":"1397/07/10 23:50","price":0},{"date":"1397/07/10 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399