کمترین: 
12
بیشترین: 
14.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12.5
زمان: 
7/9 20:50
قیمت دینار عراق امروز 9 مهر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 مهر 1397 , 12.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:20","price":14.1},{"date":"1397/07/09 12:10","price":14},{"date":"1397/07/09 12:20","price":13.9},{"date":"1397/07/09 12:50","price":13.8},{"date":"1397/07/09 13:20","price":13.7},{"date":"1397/07/09 13:50","price":13.6},{"date":"1397/07/09 14:00","price":13.5},{"date":"1397/07/09 14:10","price":13.4},{"date":"1397/07/09 14:20","price":13.3},{"date":"1397/07/09 14:30","price":13.2},{"date":"1397/07/09 15:10","price":13.1},{"date":"1397/07/09 15:20","price":13.2},{"date":"1397/07/09 16:10","price":12.6},{"date":"1397/07/09 16:20","price":13.2},{"date":"1397/07/09 16:30","price":13.3},{"date":"1397/07/09 17:10","price":13.2},{"date":"1397/07/09 17:20","price":13.3},{"date":"1397/07/09 17:50","price":13.1},{"date":"1397/07/09 18:10","price":13},{"date":"1397/07/09 18:20","price":12.7},{"date":"1397/07/09 19:10","price":12.5},{"date":"1397/07/09 19:20","price":12.6},{"date":"1397/07/09 19:30","price":12.4},{"date":"1397/07/09 19:50","price":12},{"date":"1397/07/09 20:00","price":12.2},{"date":"1397/07/09 20:10","price":12.3},{"date":"1397/07/09 20:50","price":12.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398