کمترین: 
224
بیشترین: 
262
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
233
زمان: 
7/9 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 9 مهر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 233 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:20","price":262},{"date":"1397/07/09 11:50","price":261},{"date":"1397/07/09 12:00","price":260},{"date":"1397/07/09 12:10","price":259},{"date":"1397/07/09 12:20","price":258},{"date":"1397/07/09 12:30","price":257},{"date":"1397/07/09 12:50","price":255},{"date":"1397/07/09 13:00","price":256},{"date":"1397/07/09 13:20","price":253},{"date":"1397/07/09 13:50","price":252},{"date":"1397/07/09 14:00","price":251},{"date":"1397/07/09 14:10","price":248},{"date":"1397/07/09 14:20","price":244},{"date":"1397/07/09 14:30","price":245},{"date":"1397/07/09 15:10","price":243},{"date":"1397/07/09 15:20","price":245},{"date":"1397/07/09 15:50","price":244},{"date":"1397/07/09 16:00","price":245},{"date":"1397/07/09 16:10","price":234},{"date":"1397/07/09 16:20","price":245},{"date":"1397/07/09 16:30","price":246},{"date":"1397/07/09 17:00","price":245},{"date":"1397/07/09 17:20","price":247},{"date":"1397/07/09 17:50","price":243},{"date":"1397/07/09 18:10","price":240},{"date":"1397/07/09 18:20","price":236},{"date":"1397/07/09 18:30","price":235},{"date":"1397/07/09 18:50","price":234},{"date":"1397/07/09 19:00","price":235},{"date":"1397/07/09 19:10","price":232},{"date":"1397/07/09 19:20","price":234},{"date":"1397/07/09 19:30","price":231},{"date":"1397/07/09 19:50","price":224},{"date":"1397/07/09 20:00","price":227},{"date":"1397/07/09 20:10","price":230},{"date":"1397/07/09 20:50","price":233}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398