پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1780000
بیشترین: 
2100000
قیمت تقلبی: 
1790000
زمان: 
7/9 22:15
قیمت آبشده شنبه ای امروز 9 مهر 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1790000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:15","price":2081000},{"date":"1397/07/09 11:25","price":2070000},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2100000},{"date":"1397/07/09 11:40","price":2084000},{"date":"1397/07/09 11:45","price":2079000},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2078000},{"date":"1397/07/09 11:55","price":2074000},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2067000},{"date":"1397/07/09 12:05","price":2058000},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2067000},{"date":"1397/07/09 12:15","price":2055000},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2038000},{"date":"1397/07/09 12:25","price":2028000},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2040000},{"date":"1397/07/09 12:40","price":2023000},{"date":"1397/07/09 12:45","price":2025000},{"date":"1397/07/09 12:55","price":2017000},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2005000},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2043000},{"date":"1397/07/09 13:15","price":2002000},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2000000},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2001000},{"date":"1397/07/09 13:40","price":1990000},{"date":"1397/07/09 13:45","price":1981000},{"date":"1397/07/09 13:50","price":1978000},{"date":"1397/07/09 13:55","price":1985000},{"date":"1397/07/09 14:00","price":1980000},{"date":"1397/07/09 14:05","price":1970000},{"date":"1397/07/09 14:10","price":1957000},{"date":"1397/07/09 14:15","price":1952000},{"date":"1397/07/09 14:20","price":1955000},{"date":"1397/07/09 14:25","price":1960000},{"date":"1397/07/09 14:30","price":1950000},{"date":"1397/07/09 14:45","price":1949000},{"date":"1397/07/09 14:55","price":1930000},{"date":"1397/07/09 15:00","price":1874000},{"date":"1397/07/09 15:05","price":1880000},{"date":"1397/07/09 15:10","price":1913000},{"date":"1397/07/09 15:15","price":1916000},{"date":"1397/07/09 15:25","price":1906000},{"date":"1397/07/09 15:30","price":1917000},{"date":"1397/07/09 15:40","price":1939000},{"date":"1397/07/09 15:45","price":1924000},{"date":"1397/07/09 15:50","price":1917000},{"date":"1397/07/09 15:55","price":1935000},{"date":"1397/07/09 16:00","price":1955000},{"date":"1397/07/09 16:05","price":1969000},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1966000},{"date":"1397/07/09 16:15","price":1950000},{"date":"1397/07/09 16:25","price":1957000},{"date":"1397/07/09 16:30","price":1976000},{"date":"1397/07/09 16:40","price":1966000},{"date":"1397/07/09 16:45","price":1956000},{"date":"1397/07/09 16:50","price":1944000},{"date":"1397/07/09 16:55","price":1934000},{"date":"1397/07/09 17:05","price":1930000},{"date":"1397/07/09 17:10","price":1912000},{"date":"1397/07/09 17:15","price":1902000},{"date":"1397/07/09 17:30","price":1908000},{"date":"1397/07/09 17:40","price":1895000},{"date":"1397/07/09 17:45","price":1900000},{"date":"1397/07/09 17:50","price":1885000},{"date":"1397/07/09 17:55","price":1875000},{"date":"1397/07/09 18:00","price":1865000},{"date":"1397/07/09 18:05","price":1870000},{"date":"1397/07/09 18:10","price":1860000},{"date":"1397/07/09 18:15","price":1866000},{"date":"1397/07/09 18:20","price":1865000},{"date":"1397/07/09 18:25","price":1850000},{"date":"1397/07/09 18:30","price":1852000},{"date":"1397/07/09 18:40","price":1843000},{"date":"1397/07/09 18:45","price":1833000},{"date":"1397/07/09 18:50","price":1845000},{"date":"1397/07/09 18:55","price":1843000},{"date":"1397/07/09 19:00","price":1838000},{"date":"1397/07/09 19:05","price":1837000},{"date":"1397/07/09 19:10","price":1831000},{"date":"1397/07/09 19:25","price":1810000},{"date":"1397/07/09 19:30","price":1800000},{"date":"1397/07/09 19:40","price":1820000},{"date":"1397/07/09 19:45","price":1835000},{"date":"1397/07/09 20:00","price":1855000},{"date":"1397/07/09 20:05","price":1860000},{"date":"1397/07/09 20:15","price":1855000},{"date":"1397/07/09 20:30","price":1848000},{"date":"1397/07/09 20:45","price":1849000},{"date":"1397/07/09 21:05","price":1818000},{"date":"1397/07/09 21:15","price":1820000},{"date":"1397/07/09 21:25","price":1825000},{"date":"1397/07/09 21:45","price":1800000},{"date":"1397/07/09 21:50","price":1793000},{"date":"1397/07/09 21:55","price":1780000},{"date":"1397/07/09 22:00","price":1782000},{"date":"1397/07/09 22:05","price":1780000},{"date":"1397/07/09 22:10","price":1785000},{"date":"1397/07/09 22:15","price":1790000}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398