کمترین: 
3533
بیشترین: 
4156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3684
زمان: 
7/9 20:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 مهر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 3684 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":4122},{"date":"1397/07/09 10:30","price":4123},{"date":"1397/07/09 11:00","price":4124},{"date":"1397/07/09 11:20","price":4152},{"date":"1397/07/09 11:30","price":4156},{"date":"1397/07/09 11:50","price":4155},{"date":"1397/07/09 12:00","price":4132},{"date":"1397/07/09 12:10","price":4109},{"date":"1397/07/09 12:20","price":4098},{"date":"1397/07/09 12:30","price":4086},{"date":"1397/07/09 12:50","price":4055},{"date":"1397/07/09 13:00","price":4058},{"date":"1397/07/09 13:10","price":4048},{"date":"1397/07/09 13:20","price":4013},{"date":"1397/07/09 13:30","price":4022},{"date":"1397/07/09 13:50","price":3995},{"date":"1397/07/09 14:00","price":3982},{"date":"1397/07/09 14:10","price":3931},{"date":"1397/07/09 14:20","price":3898},{"date":"1397/07/09 14:30","price":3885},{"date":"1397/07/09 14:50","price":3887},{"date":"1397/07/09 15:00","price":3886},{"date":"1397/07/09 15:10","price":3865},{"date":"1397/07/09 15:20","price":3892},{"date":"1397/07/09 15:30","price":3890},{"date":"1397/07/09 15:50","price":3875},{"date":"1397/07/09 16:00","price":3892},{"date":"1397/07/09 16:10","price":3716},{"date":"1397/07/09 16:20","price":3888},{"date":"1397/07/09 16:30","price":3911},{"date":"1397/07/09 17:00","price":3896},{"date":"1397/07/09 17:10","price":3895},{"date":"1397/07/09 17:20","price":3915},{"date":"1397/07/09 17:50","price":3852},{"date":"1397/07/09 18:00","price":3853},{"date":"1397/07/09 18:10","price":3816},{"date":"1397/07/09 18:20","price":3737},{"date":"1397/07/09 18:30","price":3728},{"date":"1397/07/09 18:50","price":3720},{"date":"1397/07/09 19:00","price":3719},{"date":"1397/07/09 19:10","price":3679},{"date":"1397/07/09 19:20","price":3695},{"date":"1397/07/09 19:30","price":3650},{"date":"1397/07/09 19:50","price":3533},{"date":"1397/07/09 20:00","price":3580},{"date":"1397/07/09 20:10","price":3621},{"date":"1397/07/09 20:50","price":3684}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398