کمترین: 
1795
بیشترین: 
2109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1868
زمان: 
7/9 20:50
قیمت کرون نروژ امروز 9 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":2091},{"date":"1397/07/09 10:30","price":2092},{"date":"1397/07/09 10:50","price":2091},{"date":"1397/07/09 11:00","price":2093},{"date":"1397/07/09 11:10","price":2091},{"date":"1397/07/09 11:20","price":2105},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2109},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2099},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2087},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2082},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2077},{"date":"1397/07/09 12:50","price":2062},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2064},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2061},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2043},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2048},{"date":"1397/07/09 13:50","price":2033},{"date":"1397/07/09 14:00","price":2026},{"date":"1397/07/09 14:10","price":2000},{"date":"1397/07/09 14:20","price":1983},{"date":"1397/07/09 14:30","price":1976},{"date":"1397/07/09 14:50","price":1975},{"date":"1397/07/09 15:00","price":1977},{"date":"1397/07/09 15:10","price":1964},{"date":"1397/07/09 15:20","price":1979},{"date":"1397/07/09 15:30","price":1977},{"date":"1397/07/09 15:50","price":1971},{"date":"1397/07/09 16:00","price":1980},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1890},{"date":"1397/07/09 16:20","price":1976},{"date":"1397/07/09 16:30","price":1989},{"date":"1397/07/09 16:50","price":1987},{"date":"1397/07/09 17:00","price":1978},{"date":"1397/07/09 17:10","price":1977},{"date":"1397/07/09 17:20","price":1991},{"date":"1397/07/09 17:50","price":1959},{"date":"1397/07/09 18:00","price":1958},{"date":"1397/07/09 18:10","price":1939},{"date":"1397/07/09 18:20","price":1899},{"date":"1397/07/09 18:30","price":1893},{"date":"1397/07/09 18:50","price":1891},{"date":"1397/07/09 19:00","price":1890},{"date":"1397/07/09 19:10","price":1870},{"date":"1397/07/09 19:20","price":1876},{"date":"1397/07/09 19:30","price":1854},{"date":"1397/07/09 19:50","price":1795},{"date":"1397/07/09 20:00","price":1819},{"date":"1397/07/09 20:10","price":1840},{"date":"1397/07/09 20:50","price":1868}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399