کمترین: 
2273
بیشترین: 
2675
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2363
زمان: 
7/9 20:50
قیمت کرون دانمارک امروز 9 مهر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 مهر 1397 , 2363 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":2651},{"date":"1397/07/09 11:00","price":2653},{"date":"1397/07/09 11:10","price":2652},{"date":"1397/07/09 11:20","price":2669},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2675},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2674},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2660},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2646},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2637},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2631},{"date":"1397/07/09 12:50","price":2611},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2615},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2609},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2588},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2587},{"date":"1397/07/09 13:50","price":2571},{"date":"1397/07/09 14:00","price":2566},{"date":"1397/07/09 14:10","price":2534},{"date":"1397/07/09 14:20","price":2516},{"date":"1397/07/09 14:30","price":2503},{"date":"1397/07/09 14:50","price":2504},{"date":"1397/07/09 15:00","price":2506},{"date":"1397/07/09 15:10","price":2490},{"date":"1397/07/09 15:20","price":2508},{"date":"1397/07/09 15:30","price":2505},{"date":"1397/07/09 15:50","price":2495},{"date":"1397/07/09 16:00","price":2508},{"date":"1397/07/09 16:10","price":2393},{"date":"1397/07/09 16:20","price":2502},{"date":"1397/07/09 16:30","price":2523},{"date":"1397/07/09 16:50","price":2517},{"date":"1397/07/09 17:00","price":2506},{"date":"1397/07/09 17:10","price":2512},{"date":"1397/07/09 17:20","price":2525},{"date":"1397/07/09 17:50","price":2484},{"date":"1397/07/09 18:00","price":2483},{"date":"1397/07/09 18:10","price":2460},{"date":"1397/07/09 18:20","price":2405},{"date":"1397/07/09 18:30","price":2400},{"date":"1397/07/09 18:50","price":2397},{"date":"1397/07/09 19:10","price":2379},{"date":"1397/07/09 19:30","price":2347},{"date":"1397/07/09 19:50","price":2273},{"date":"1397/07/09 20:00","price":2303},{"date":"1397/07/09 20:10","price":2324},{"date":"1397/07/09 20:50","price":2363}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398