کمترین: 
3971
بیشترین: 
4729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4149
زمان: 
7/9 20:50
قیمت ریال قطر امروز 9 مهر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 مهر 1397 , 4149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":4685},{"date":"1397/07/09 10:30","price":4686},{"date":"1397/07/09 10:50","price":4689},{"date":"1397/07/09 11:20","price":4705},{"date":"1397/07/09 11:30","price":4728},{"date":"1397/07/09 11:50","price":4729},{"date":"1397/07/09 12:00","price":4699},{"date":"1397/07/09 12:10","price":4678},{"date":"1397/07/09 12:20","price":4666},{"date":"1397/07/09 12:30","price":4644},{"date":"1397/07/09 12:50","price":4633},{"date":"1397/07/09 13:00","price":4599},{"date":"1397/07/09 13:10","price":4602},{"date":"1397/07/09 13:20","price":4562},{"date":"1397/07/09 13:30","price":4561},{"date":"1397/07/09 13:50","price":4532},{"date":"1397/07/09 14:00","price":4524},{"date":"1397/07/09 14:10","price":4466},{"date":"1397/07/09 14:20","price":4438},{"date":"1397/07/09 14:30","price":4416},{"date":"1397/07/09 14:50","price":4412},{"date":"1397/07/09 15:00","price":4427},{"date":"1397/07/09 15:10","price":4382},{"date":"1397/07/09 15:20","price":4419},{"date":"1397/07/09 15:30","price":4422},{"date":"1397/07/09 15:50","price":4420},{"date":"1397/07/09 16:00","price":4410},{"date":"1397/07/09 16:10","price":4447},{"date":"1397/07/09 16:20","price":4419},{"date":"1397/07/09 16:30","price":4221},{"date":"1397/07/09 16:50","price":4441},{"date":"1397/07/09 17:00","price":4434},{"date":"1397/07/09 17:10","price":4432},{"date":"1397/07/09 17:20","price":4459},{"date":"1397/07/09 17:50","price":4392},{"date":"1397/07/09 18:00","price":4383},{"date":"1397/07/09 18:10","price":4351},{"date":"1397/07/09 18:20","price":4318},{"date":"1397/07/09 18:30","price":4245},{"date":"1397/07/09 18:50","price":4235},{"date":"1397/07/09 19:00","price":4233},{"date":"1397/07/09 19:10","price":4207},{"date":"1397/07/09 19:20","price":4203},{"date":"1397/07/09 19:30","price":4164},{"date":"1397/07/09 19:50","price":3971},{"date":"1397/07/09 20:00","price":4086},{"date":"1397/07/09 20:10","price":4122},{"date":"1397/07/09 20:50","price":4149}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399