کمترین: 
3906
بیشترین: 
4593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4065
زمان: 
7/9 20:50
قیمت ریال عربستان امروز 9 مهر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 مهر 1397 , 4065 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":4555},{"date":"1397/07/09 10:30","price":4556},{"date":"1397/07/09 10:50","price":4558},{"date":"1397/07/09 11:00","price":4560},{"date":"1397/07/09 11:10","price":4558},{"date":"1397/07/09 11:20","price":4589},{"date":"1397/07/09 11:30","price":4593},{"date":"1397/07/09 11:50","price":4580},{"date":"1397/07/09 12:00","price":4563},{"date":"1397/07/09 12:10","price":4539},{"date":"1397/07/09 12:20","price":4528},{"date":"1397/07/09 12:30","price":4516},{"date":"1397/07/09 12:50","price":4476},{"date":"1397/07/09 13:00","price":4481},{"date":"1397/07/09 13:10","price":4484},{"date":"1397/07/09 13:20","price":4434},{"date":"1397/07/09 13:30","price":4440},{"date":"1397/07/09 13:50","price":4410},{"date":"1397/07/09 14:00","price":4396},{"date":"1397/07/09 14:10","price":4338},{"date":"1397/07/09 14:20","price":4285},{"date":"1397/07/09 14:30","price":4293},{"date":"1397/07/09 14:50","price":4294},{"date":"1397/07/09 15:00","price":4292},{"date":"1397/07/09 15:10","price":4268},{"date":"1397/07/09 15:20","price":4293},{"date":"1397/07/09 15:30","price":4296},{"date":"1397/07/09 15:50","price":4280},{"date":"1397/07/09 16:00","price":4300},{"date":"1397/07/09 16:10","price":4104},{"date":"1397/07/09 16:20","price":4293},{"date":"1397/07/09 16:30","price":4318},{"date":"1397/07/09 16:50","price":4317},{"date":"1397/07/09 17:00","price":4301},{"date":"1397/07/09 17:10","price":4300},{"date":"1397/07/09 17:20","price":4327},{"date":"1397/07/09 17:50","price":4257},{"date":"1397/07/09 18:00","price":4263},{"date":"1397/07/09 18:10","price":4219},{"date":"1397/07/09 18:20","price":4132},{"date":"1397/07/09 18:30","price":4124},{"date":"1397/07/09 18:50","price":4103},{"date":"1397/07/09 19:00","price":4114},{"date":"1397/07/09 19:10","price":4052},{"date":"1397/07/09 19:20","price":4089},{"date":"1397/07/09 19:30","price":4046},{"date":"1397/07/09 19:50","price":3906},{"date":"1397/07/09 20:00","price":3968},{"date":"1397/07/09 20:10","price":4012},{"date":"1397/07/09 20:50","price":4065}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400