کمترین: 
8566
بیشترین: 
10060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8914
زمان: 
7/9 20:50
قیمت منات آذربایجان امروز 9 مهر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 مهر 1397 , 8914 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":9977},{"date":"1397/07/09 10:30","price":9980},{"date":"1397/07/09 10:50","price":9984},{"date":"1397/07/09 11:00","price":9987},{"date":"1397/07/09 11:10","price":9984},{"date":"1397/07/09 11:20","price":10051},{"date":"1397/07/09 11:30","price":10060},{"date":"1397/07/09 11:50","price":10033},{"date":"1397/07/09 12:00","price":9999},{"date":"1397/07/09 12:10","price":9943},{"date":"1397/07/09 12:20","price":9917},{"date":"1397/07/09 12:30","price":9891},{"date":"1397/07/09 12:50","price":9815},{"date":"1397/07/09 13:00","price":9823},{"date":"1397/07/09 13:10","price":9829},{"date":"1397/07/09 13:20","price":9715},{"date":"1397/07/09 13:30","price":9733},{"date":"1397/07/09 13:50","price":9666},{"date":"1397/07/09 14:00","price":9635},{"date":"1397/07/09 14:10","price":9510},{"date":"1397/07/09 14:20","price":9392},{"date":"1397/07/09 14:30","price":9414},{"date":"1397/07/09 14:50","price":9409},{"date":"1397/07/09 15:00","price":9408},{"date":"1397/07/09 15:10","price":9355},{"date":"1397/07/09 15:20","price":9411},{"date":"1397/07/09 15:30","price":9417},{"date":"1397/07/09 15:50","price":9382},{"date":"1397/07/09 16:00","price":9422},{"date":"1397/07/09 16:10","price":8995},{"date":"1397/07/09 16:20","price":9408},{"date":"1397/07/09 16:30","price":9464},{"date":"1397/07/09 17:00","price":9426},{"date":"1397/07/09 17:10","price":9422},{"date":"1397/07/09 17:20","price":9484},{"date":"1397/07/09 17:50","price":9332},{"date":"1397/07/09 18:00","price":9340},{"date":"1397/07/09 18:10","price":9247},{"date":"1397/07/09 18:20","price":9061},{"date":"1397/07/09 18:30","price":9040},{"date":"1397/07/09 18:50","price":8991},{"date":"1397/07/09 19:00","price":9019},{"date":"1397/07/09 19:10","price":8881},{"date":"1397/07/09 19:20","price":8960},{"date":"1397/07/09 19:30","price":8867},{"date":"1397/07/09 19:50","price":8566},{"date":"1397/07/09 20:00","price":8681},{"date":"1397/07/09 20:10","price":8779},{"date":"1397/07/09 20:50","price":8914}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398