کمترین: 
1637
بیشترین: 
1931
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1704
زمان: 
7/9 20:50
قیمت کرون سوئد امروز 9 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 مهر 1397 , 1704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":1916},{"date":"1397/07/09 10:50","price":1917},{"date":"1397/07/09 11:10","price":1915},{"date":"1397/07/09 11:20","price":1930},{"date":"1397/07/09 11:30","price":1931},{"date":"1397/07/09 11:50","price":1928},{"date":"1397/07/09 12:00","price":1921},{"date":"1397/07/09 12:10","price":1911},{"date":"1397/07/09 12:20","price":1907},{"date":"1397/07/09 12:30","price":1901},{"date":"1397/07/09 12:50","price":1886},{"date":"1397/07/09 13:00","price":1889},{"date":"1397/07/09 13:10","price":1891},{"date":"1397/07/09 13:20","price":1868},{"date":"1397/07/09 13:30","price":1874},{"date":"1397/07/09 13:50","price":1857},{"date":"1397/07/09 14:00","price":1850},{"date":"1397/07/09 14:10","price":1827},{"date":"1397/07/09 14:20","price":1805},{"date":"1397/07/09 14:30","price":1807},{"date":"1397/07/09 15:00","price":1806},{"date":"1397/07/09 15:10","price":1796},{"date":"1397/07/09 15:20","price":1808},{"date":"1397/07/09 15:50","price":1801},{"date":"1397/07/09 16:00","price":1810},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1727},{"date":"1397/07/09 16:20","price":1805},{"date":"1397/07/09 16:30","price":1817},{"date":"1397/07/09 17:00","price":1808},{"date":"1397/07/09 17:20","price":1821},{"date":"1397/07/09 17:50","price":1790},{"date":"1397/07/09 18:10","price":1772},{"date":"1397/07/09 18:20","price":1818},{"date":"1397/07/09 18:30","price":1728},{"date":"1397/07/09 18:50","price":1720},{"date":"1397/07/09 19:00","price":1724},{"date":"1397/07/09 19:10","price":1698},{"date":"1397/07/09 19:20","price":1711},{"date":"1397/07/09 19:30","price":1695},{"date":"1397/07/09 19:50","price":1637},{"date":"1397/07/09 20:00","price":1662},{"date":"1397/07/09 20:10","price":1682},{"date":"1397/07/09 20:50","price":1704}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399