کمترین: 
193
بیشترین: 
229
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
7/9 20:50
قیمت افغانی امروز 9 مهر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":227},{"date":"1397/07/09 11:20","price":228},{"date":"1397/07/09 11:30","price":229},{"date":"1397/07/09 12:00","price":228},{"date":"1397/07/09 12:10","price":227},{"date":"1397/07/09 12:20","price":226},{"date":"1397/07/09 12:30","price":225},{"date":"1397/07/09 13:00","price":223},{"date":"1397/07/09 13:20","price":221},{"date":"1397/07/09 13:50","price":220},{"date":"1397/07/09 14:00","price":219},{"date":"1397/07/09 14:10","price":217},{"date":"1397/07/09 14:20","price":215},{"date":"1397/07/09 14:30","price":214},{"date":"1397/07/09 15:00","price":215},{"date":"1397/07/09 15:10","price":213},{"date":"1397/07/09 15:20","price":214},{"date":"1397/07/09 16:10","price":216},{"date":"1397/07/09 16:20","price":214},{"date":"1397/07/09 16:30","price":216},{"date":"1397/07/09 16:50","price":215},{"date":"1397/07/09 17:20","price":216},{"date":"1397/07/09 17:50","price":213},{"date":"1397/07/09 18:10","price":211},{"date":"1397/07/09 18:20","price":210},{"date":"1397/07/09 18:30","price":206},{"date":"1397/07/09 18:50","price":205},{"date":"1397/07/09 19:10","price":204},{"date":"1397/07/09 19:30","price":202},{"date":"1397/07/09 19:50","price":193},{"date":"1397/07/09 20:00","price":198},{"date":"1397/07/09 20:10","price":200},{"date":"1397/07/09 20:50","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399