کمترین: 
2132
بیشترین: 
2508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2216
زمان: 
7/9 20:50
قیمت یوان چین امروز 9 مهر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 مهر 1397 , 2216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":2487},{"date":"1397/07/09 10:50","price":2489},{"date":"1397/07/09 11:20","price":2506},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2508},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2506},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2492},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2479},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2472},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2466},{"date":"1397/07/09 12:50","price":2447},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2449},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2443},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2422},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2421},{"date":"1397/07/09 13:50","price":2406},{"date":"1397/07/09 14:00","price":2402},{"date":"1397/07/09 14:10","price":2371},{"date":"1397/07/09 14:20","price":2356},{"date":"1397/07/09 14:30","price":2345},{"date":"1397/07/09 14:50","price":2343},{"date":"1397/07/09 15:00","price":2345},{"date":"1397/07/09 15:10","price":2332},{"date":"1397/07/09 15:20","price":2348},{"date":"1397/07/09 15:30","price":2347},{"date":"1397/07/09 15:50","price":2338},{"date":"1397/07/09 16:00","price":2348},{"date":"1397/07/09 16:10","price":2242},{"date":"1397/07/09 16:20","price":2346},{"date":"1397/07/09 16:30","price":2361},{"date":"1397/07/09 16:50","price":2358},{"date":"1397/07/09 17:00","price":2350},{"date":"1397/07/09 17:10","price":2354},{"date":"1397/07/09 17:20","price":2364},{"date":"1397/07/09 17:50","price":2326},{"date":"1397/07/09 18:00","price":2327},{"date":"1397/07/09 18:10","price":2305},{"date":"1397/07/09 18:20","price":2256},{"date":"1397/07/09 18:30","price":2253},{"date":"1397/07/09 18:50","price":2249},{"date":"1397/07/09 19:00","price":2248},{"date":"1397/07/09 19:10","price":2234},{"date":"1397/07/09 19:20","price":2233},{"date":"1397/07/09 19:30","price":2206},{"date":"1397/07/09 19:50","price":2132},{"date":"1397/07/09 20:00","price":2161},{"date":"1397/07/09 20:10","price":2180},{"date":"1397/07/09 20:50","price":2216}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399