کمترین: 
2468
بیشترین: 
2875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2565
زمان: 
7/9 20:50
قیمت لیر ترکیه امروز 9 مهر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 2565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":2835},{"date":"1397/07/09 10:30","price":2832},{"date":"1397/07/09 11:00","price":2835},{"date":"1397/07/09 11:10","price":2839},{"date":"1397/07/09 11:20","price":2858},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2866},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2875},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2869},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2849},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2838},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2831},{"date":"1397/07/09 12:50","price":2804},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2810},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2818},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2782},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2797},{"date":"1397/07/09 13:50","price":2777},{"date":"1397/07/09 14:00","price":2768},{"date":"1397/07/09 14:10","price":2741},{"date":"1397/07/09 14:20","price":2709},{"date":"1397/07/09 14:30","price":2719},{"date":"1397/07/09 14:50","price":2720},{"date":"1397/07/09 15:10","price":2703},{"date":"1397/07/09 15:20","price":2719},{"date":"1397/07/09 15:30","price":2716},{"date":"1397/07/09 15:50","price":2698},{"date":"1397/07/09 16:00","price":2713},{"date":"1397/07/09 16:10","price":2592},{"date":"1397/07/09 16:20","price":2704},{"date":"1397/07/09 16:30","price":2720},{"date":"1397/07/09 16:50","price":2712},{"date":"1397/07/09 17:00","price":2701},{"date":"1397/07/09 17:10","price":2707},{"date":"1397/07/09 17:20","price":2728},{"date":"1397/07/09 17:50","price":2685},{"date":"1397/07/09 18:00","price":2686},{"date":"1397/07/09 18:10","price":2658},{"date":"1397/07/09 18:20","price":2607},{"date":"1397/07/09 18:30","price":2601},{"date":"1397/07/09 18:50","price":2589},{"date":"1397/07/09 19:00","price":2597},{"date":"1397/07/09 19:10","price":2554},{"date":"1397/07/09 19:20","price":2577},{"date":"1397/07/09 19:30","price":2545},{"date":"1397/07/09 19:50","price":2468},{"date":"1397/07/09 20:00","price":2506},{"date":"1397/07/09 20:10","price":2535},{"date":"1397/07/09 20:50","price":2565}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399