کمترین: 
3988
بیشترین: 
4684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4146
زمان: 
7/9 20:50
قیمت درهم امارات امروز 9 مهر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 مهر 1397 , 4146 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":4645},{"date":"1397/07/09 10:30","price":4646},{"date":"1397/07/09 10:50","price":4649},{"date":"1397/07/09 11:00","price":4650},{"date":"1397/07/09 11:20","price":4681},{"date":"1397/07/09 11:30","price":4684},{"date":"1397/07/09 11:50","price":4681},{"date":"1397/07/09 12:00","price":4655},{"date":"1397/07/09 12:10","price":4630},{"date":"1397/07/09 12:20","price":4617},{"date":"1397/07/09 12:30","price":4605},{"date":"1397/07/09 12:50","price":4565},{"date":"1397/07/09 13:00","price":4574},{"date":"1397/07/09 13:10","price":4562},{"date":"1397/07/09 13:20","price":4523},{"date":"1397/07/09 13:30","price":4522},{"date":"1397/07/09 13:50","price":4494},{"date":"1397/07/09 14:00","price":4486},{"date":"1397/07/09 14:10","price":4428},{"date":"1397/07/09 14:20","price":4401},{"date":"1397/07/09 14:30","price":4379},{"date":"1397/07/09 14:50","price":4376},{"date":"1397/07/09 15:00","price":4380},{"date":"1397/07/09 15:10","price":4355},{"date":"1397/07/09 15:20","price":4386},{"date":"1397/07/09 15:30","price":4385},{"date":"1397/07/09 15:50","price":4368},{"date":"1397/07/09 16:00","price":4373},{"date":"1397/07/09 16:10","price":4409},{"date":"1397/07/09 16:20","price":4382},{"date":"1397/07/09 16:30","price":4410},{"date":"1397/07/09 16:50","price":4405},{"date":"1397/07/09 17:00","price":4388},{"date":"1397/07/09 17:10","price":4396},{"date":"1397/07/09 17:20","price":4421},{"date":"1397/07/09 17:50","price":4345},{"date":"1397/07/09 18:00","price":4346},{"date":"1397/07/09 18:10","price":4305},{"date":"1397/07/09 18:20","price":4215},{"date":"1397/07/09 18:30","price":4209},{"date":"1397/07/09 18:50","price":4200},{"date":"1397/07/09 19:10","price":4172},{"date":"1397/07/09 19:20","price":4167},{"date":"1397/07/09 19:30","price":4121},{"date":"1397/07/09 19:50","price":3988},{"date":"1397/07/09 20:00","price":4042},{"date":"1397/07/09 20:10","price":4087},{"date":"1397/07/09 20:50","price":4146}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399