کمترین: 
14500
بیشترین: 
17150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15500
زمان: 
7/9 20:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 15500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":16940},{"date":"1397/07/09 11:10","price":17010},{"date":"1397/07/09 11:20","price":17150},{"date":"1397/07/09 11:50","price":17130},{"date":"1397/07/09 12:20","price":17050},{"date":"1397/07/09 12:30","price":16950},{"date":"1397/07/09 12:50","price":16900},{"date":"1397/07/09 13:00","price":17050},{"date":"1397/07/09 13:10","price":16800},{"date":"1397/07/09 13:50","price":16550},{"date":"1397/07/09 14:10","price":16400},{"date":"1397/07/09 14:20","price":16350},{"date":"1397/07/09 14:50","price":16250},{"date":"1397/07/09 15:00","price":16100},{"date":"1397/07/09 15:10","price":16000},{"date":"1397/07/09 15:20","price":16120},{"date":"1397/07/09 15:30","price":16100},{"date":"1397/07/09 15:50","price":16050},{"date":"1397/07/09 16:00","price":16150},{"date":"1397/07/09 16:10","price":16200},{"date":"1397/07/09 16:20","price":16300},{"date":"1397/07/09 16:30","price":16500},{"date":"1397/07/09 16:50","price":16350},{"date":"1397/07/09 17:10","price":16250},{"date":"1397/07/09 17:20","price":16100},{"date":"1397/07/09 18:00","price":15980},{"date":"1397/07/09 18:20","price":15850},{"date":"1397/07/09 18:30","price":15800},{"date":"1397/07/09 18:50","price":15600},{"date":"1397/07/09 19:00","price":15520},{"date":"1397/07/09 19:10","price":15500},{"date":"1397/07/09 19:20","price":15400},{"date":"1397/07/09 19:30","price":15350},{"date":"1397/07/09 19:50","price":14500},{"date":"1397/07/09 20:00","price":15300},{"date":"1397/07/09 20:10","price":15500}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399