کمترین: 
723.63
بیشترین: 
740.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
740.88
زمان: 
7/9 23:08
قیمت گازوئیل امروز 9 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 مهر 1397 , 740.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 04:08","price":724.5},{"date":"1397/07/09 05:08","price":724.13},{"date":"1397/07/09 06:08","price":726.13},{"date":"1397/07/09 07:08","price":726.38},{"date":"1397/07/09 08:08","price":726.25},{"date":"1397/07/09 09:08","price":725.88},{"date":"1397/07/09 10:08","price":726.63},{"date":"1397/07/09 11:08","price":723.63},{"date":"1397/07/09 12:08","price":724.38},{"date":"1397/07/09 13:08","price":726.13},{"date":"1397/07/09 14:08","price":725.38},{"date":"1397/07/09 15:08","price":725.13},{"date":"1397/07/09 16:08","price":725.88},{"date":"1397/07/09 17:08","price":726.13},{"date":"1397/07/09 18:08","price":728.88},{"date":"1397/07/09 19:08","price":731.38},{"date":"1397/07/09 20:08","price":735.13},{"date":"1397/07/09 21:08","price":734.25},{"date":"1397/07/09 22:08","price":737},{"date":"1397/07/09 22:32","price":740.13},{"date":"1397/07/09 23:08","price":740.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398