کمترین: 
3.014
بیشترین: 
3.107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.103
زمان: 
7/9 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 3.103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 02:08","price":3.014},{"date":"1397/07/09 03:08","price":3.018},{"date":"1397/07/09 05:08","price":3.015},{"date":"1397/07/09 06:08","price":3.018},{"date":"1397/07/09 07:08","price":3.024},{"date":"1397/07/09 08:08","price":3.026},{"date":"1397/07/09 09:08","price":3.019},{"date":"1397/07/09 10:08","price":3.022},{"date":"1397/07/09 11:08","price":3.016},{"date":"1397/07/09 12:08","price":3.018},{"date":"1397/07/09 13:08","price":3.039},{"date":"1397/07/09 14:08","price":3.045},{"date":"1397/07/09 15:08","price":3.071},{"date":"1397/07/09 16:08","price":3.09},{"date":"1397/07/09 17:08","price":3.061},{"date":"1397/07/09 18:08","price":3.082},{"date":"1397/07/09 19:08","price":3.091},{"date":"1397/07/09 21:08","price":3.107},{"date":"1397/07/09 22:08","price":3.098},{"date":"1397/07/09 22:32","price":3.103}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399