کمترین: 
2.0875
بیشترین: 
2.1341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1341
زمان: 
7/9 23:08
قیمت بنزین امروز 9 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 مهر 1397 , 2.1341 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 02:08","price":2.0915},{"date":"1397/07/09 03:08","price":2.094},{"date":"1397/07/09 04:08","price":2.092},{"date":"1397/07/09 05:08","price":2.0905},{"date":"1397/07/09 06:08","price":2.0963},{"date":"1397/07/09 07:08","price":2.096},{"date":"1397/07/09 08:08","price":2.0965},{"date":"1397/07/09 09:08","price":2.0945},{"date":"1397/07/09 10:08","price":2.0975},{"date":"1397/07/09 11:08","price":2.0875},{"date":"1397/07/09 12:08","price":2.0885},{"date":"1397/07/09 13:08","price":2.093},{"date":"1397/07/09 14:08","price":2.0905},{"date":"1397/07/09 15:08","price":2.0895},{"date":"1397/07/09 16:08","price":2.089},{"date":"1397/07/09 17:08","price":2.0911},{"date":"1397/07/09 18:08","price":2.0998},{"date":"1397/07/09 19:08","price":2.1051},{"date":"1397/07/09 20:08","price":2.1148},{"date":"1397/07/09 21:08","price":2.115},{"date":"1397/07/09 22:08","price":2.1218},{"date":"1397/07/09 22:32","price":2.132},{"date":"1397/07/09 23:08","price":2.1341}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399