کمترین: 
2.3518
بیشترین: 
2.4126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.4126
زمان: 
7/9 23:08
قیمت نفت کوره امروز 9 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 2.4126 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 02:08","price":2.3536},{"date":"1397/07/09 03:08","price":2.3555},{"date":"1397/07/09 04:08","price":2.3539},{"date":"1397/07/09 05:08","price":2.3531},{"date":"1397/07/09 06:08","price":2.3603},{"date":"1397/07/09 07:08","price":2.36},{"date":"1397/07/09 08:08","price":2.3603},{"date":"1397/07/09 09:08","price":2.3586},{"date":"1397/07/09 10:08","price":2.3609},{"date":"1397/07/09 11:08","price":2.3518},{"date":"1397/07/09 12:08","price":2.353},{"date":"1397/07/09 13:08","price":2.3589},{"date":"1397/07/09 14:08","price":2.3561},{"date":"1397/07/09 15:08","price":2.3556},{"date":"1397/07/09 16:08","price":2.3581},{"date":"1397/07/09 17:08","price":2.3602},{"date":"1397/07/09 18:08","price":2.3708},{"date":"1397/07/09 19:08","price":2.3796},{"date":"1397/07/09 20:08","price":2.3906},{"date":"1397/07/09 21:08","price":2.3909},{"date":"1397/07/09 22:08","price":2.4005},{"date":"1397/07/09 22:32","price":2.411},{"date":"1397/07/09 23:08","price":2.4126}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399