کمترین: 
73.27
بیشترین: 
75.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.56
زمان: 
7/9 22:32
قیمت نفت سبک امروز 9 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 مهر 1397 , 75.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 02:08","price":73.45},{"date":"1397/07/09 03:08","price":73.52},{"date":"1397/07/09 04:08","price":73.45},{"date":"1397/07/09 05:08","price":73.41},{"date":"1397/07/09 06:08","price":73.58},{"date":"1397/07/09 07:08","price":73.56},{"date":"1397/07/09 09:08","price":73.47},{"date":"1397/07/09 10:08","price":73.53},{"date":"1397/07/09 11:08","price":73.34},{"date":"1397/07/09 12:08","price":73.27},{"date":"1397/07/09 13:08","price":73.36},{"date":"1397/07/09 15:08","price":73.41},{"date":"1397/07/09 16:08","price":73.47},{"date":"1397/07/09 17:08","price":73.42},{"date":"1397/07/09 18:08","price":73.78},{"date":"1397/07/09 19:08","price":74.14},{"date":"1397/07/09 20:08","price":74.72},{"date":"1397/07/09 21:08","price":74.92},{"date":"1397/07/09 22:08","price":75.2},{"date":"1397/07/09 22:32","price":75.56}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399