پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1813100
بیشترین: 
2129900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1819300
زمان: 
7/9 23:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 9 مهر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1819300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 01:40","price":2109700},{"date":"1397/07/09 02:05","price":2109800},{"date":"1397/07/09 02:10","price":2109700},{"date":"1397/07/09 02:40","price":2109800},{"date":"1397/07/09 03:15","price":2109700},{"date":"1397/07/09 03:25","price":2109800},{"date":"1397/07/09 03:30","price":2109700},{"date":"1397/07/09 03:50","price":2109800},{"date":"1397/07/09 03:55","price":2109700},{"date":"1397/07/09 04:00","price":2109800},{"date":"1397/07/09 04:20","price":2109700},{"date":"1397/07/09 04:25","price":2109800},{"date":"1397/07/09 04:45","price":2109700},{"date":"1397/07/09 04:50","price":2109800},{"date":"1397/07/09 05:10","price":2109700},{"date":"1397/07/09 05:15","price":2109800},{"date":"1397/07/09 05:30","price":2109700},{"date":"1397/07/09 05:40","price":2109800},{"date":"1397/07/09 05:55","price":2109700},{"date":"1397/07/09 06:05","price":2109800},{"date":"1397/07/09 06:20","price":2109700},{"date":"1397/07/09 06:30","price":2109800},{"date":"1397/07/09 06:40","price":2109700},{"date":"1397/07/09 06:50","price":2109800},{"date":"1397/07/09 07:10","price":2109900},{"date":"1397/07/09 07:15","price":2109800},{"date":"1397/07/09 07:25","price":2109700},{"date":"1397/07/09 07:40","price":2109800},{"date":"1397/07/09 07:50","price":2109700},{"date":"1397/07/09 07:55","price":2109800},{"date":"1397/07/09 08:20","price":2109700},{"date":"1397/07/09 08:30","price":2109800},{"date":"1397/07/09 09:00","price":2109700},{"date":"1397/07/09 09:10","price":2109800},{"date":"1397/07/09 09:30","price":2109600},{"date":"1397/07/09 09:40","price":2109700},{"date":"1397/07/09 09:50","price":2109800},{"date":"1397/07/09 10:40","price":2109900},{"date":"1397/07/09 10:45","price":2109700},{"date":"1397/07/09 11:00","price":2109800},{"date":"1397/07/09 11:05","price":2118200},{"date":"1397/07/09 11:10","price":2118100},{"date":"1397/07/09 11:15","price":2124600},{"date":"1397/07/09 11:20","price":2126300},{"date":"1397/07/09 11:25","price":2128900},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2125600},{"date":"1397/07/09 11:40","price":2129900},{"date":"1397/07/09 11:45","price":2121500},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2121400},{"date":"1397/07/09 11:55","price":2114100},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2109900},{"date":"1397/07/09 12:05","price":2101100},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2106600},{"date":"1397/07/09 12:15","price":2095100},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2093900},{"date":"1397/07/09 12:25","price":2090900},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2091000},{"date":"1397/07/09 12:40","price":2082300},{"date":"1397/07/09 12:45","price":2069800},{"date":"1397/07/09 12:50","price":2067600},{"date":"1397/07/09 12:55","price":2074000},{"date":"1397/07/09 13:05","price":2076000},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2061700},{"date":"1397/07/09 13:15","price":2051200},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2049100},{"date":"1397/07/09 13:25","price":2055200},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2053200},{"date":"1397/07/09 13:40","price":2044900},{"date":"1397/07/09 13:45","price":2041500},{"date":"1397/07/09 13:50","price":2036500},{"date":"1397/07/09 13:55","price":2029200},{"date":"1397/07/09 14:00","price":2018800},{"date":"1397/07/09 14:05","price":2008400},{"date":"1397/07/09 14:10","price":2004200},{"date":"1397/07/09 14:15","price":1983200},{"date":"1397/07/09 14:20","price":1987400},{"date":"1397/07/09 14:25","price":1991600},{"date":"1397/07/09 14:30","price":1981100},{"date":"1397/07/09 14:40","price":1987300},{"date":"1397/07/09 14:45","price":1987400},{"date":"1397/07/09 14:55","price":1987500},{"date":"1397/07/09 15:00","price":1982900},{"date":"1397/07/09 15:05","price":1974800},{"date":"1397/07/09 15:15","price":1987400},{"date":"1397/07/09 15:20","price":1977100},{"date":"1397/07/09 15:25","price":1987300},{"date":"1397/07/09 15:30","price":1983200},{"date":"1397/07/09 15:40","price":1995300},{"date":"1397/07/09 15:45","price":1984400},{"date":"1397/07/09 15:50","price":1980500},{"date":"1397/07/09 15:55","price":1992900},{"date":"1397/07/09 16:00","price":1999000},{"date":"1397/07/09 16:05","price":2005400},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1972000},{"date":"1397/07/09 16:15","price":1993200},{"date":"1397/07/09 16:25","price":2007300},{"date":"1397/07/09 16:30","price":2007500},{"date":"1397/07/09 16:40","price":2004800},{"date":"1397/07/09 16:45","price":2005200},{"date":"1397/07/09 16:50","price":1996400},{"date":"1397/07/09 16:55","price":1993500},{"date":"1397/07/09 17:00","price":1997900},{"date":"1397/07/09 17:05","price":1993900},{"date":"1397/07/09 17:10","price":1993800},{"date":"1397/07/09 17:15","price":2006600},{"date":"1397/07/09 17:30","price":2000400},{"date":"1397/07/09 17:40","price":1987300},{"date":"1397/07/09 17:45","price":1974200},{"date":"1397/07/09 17:50","price":1970100},{"date":"1397/07/09 17:55","price":1971500},{"date":"1397/07/09 18:05","price":1954600},{"date":"1397/07/09 18:10","price":1941900},{"date":"1397/07/09 18:15","price":1913500},{"date":"1397/07/09 18:20","price":1912000},{"date":"1397/07/09 18:25","price":1910100},{"date":"1397/07/09 18:30","price":1916200},{"date":"1397/07/09 18:40","price":1918400},{"date":"1397/07/09 18:45","price":1907800},{"date":"1397/07/09 18:50","price":1900900},{"date":"1397/07/09 18:55","price":1907700},{"date":"1397/07/09 19:00","price":1895100},{"date":"1397/07/09 19:05","price":1882600},{"date":"1397/07/09 19:10","price":1878600},{"date":"1397/07/09 19:25","price":1876100},{"date":"1397/07/09 19:30","price":1859900},{"date":"1397/07/09 19:40","price":1844900},{"date":"1397/07/09 19:45","price":1813100},{"date":"1397/07/09 19:55","price":1842200},{"date":"1397/07/09 20:00","price":1850100},{"date":"1397/07/09 20:05","price":1862600},{"date":"1397/07/09 20:15","price":1850200},{"date":"1397/07/09 20:30","price":1841800},{"date":"1397/07/09 20:45","price":1837900},{"date":"1397/07/09 21:05","price":1829700},{"date":"1397/07/09 21:15","price":1819300},{"date":"1397/07/09 21:25","price":1819400},{"date":"1397/07/09 21:30","price":1879000},{"date":"1397/07/09 21:40","price":1819300},{"date":"1397/07/09 21:50","price":1819400},{"date":"1397/07/09 22:00","price":1819300},{"date":"1397/07/09 22:05","price":1819400},{"date":"1397/07/09 22:15","price":1819300},{"date":"1397/07/09 22:20","price":1819400},{"date":"1397/07/09 22:25","price":1819300},{"date":"1397/07/09 22:30","price":1819200},{"date":"1397/07/09 22:35","price":1819600},{"date":"1397/07/09 22:40","price":1879200},{"date":"1397/07/09 22:45","price":1819300},{"date":"1397/07/09 22:50","price":1819400},{"date":"1397/07/09 23:00","price":1819300},{"date":"1397/07/09 23:20","price":1879400},{"date":"1397/07/09 23:25","price":1819300},{"date":"1397/07/09 23:40","price":1819400},{"date":"1397/07/09 23:45","price":1819300}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398