پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2035000
بیشترین: 
2160000
قیمت تقلبی: 
2035000
زمان: 
7/8 22:20
قیمت آبشده شنبه ای امروز 8 مهر 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2035000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:20","price":2100000},{"date":"1397/07/08 11:25","price":2095000},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2075000},{"date":"1397/07/08 11:40","price":2088000},{"date":"1397/07/08 11:45","price":2105000},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2113000},{"date":"1397/07/08 11:55","price":2118000},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2145000},{"date":"1397/07/08 12:05","price":2160000},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2138000},{"date":"1397/07/08 12:15","price":2145000},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2143000},{"date":"1397/07/08 12:25","price":2155000},{"date":"1397/07/08 12:40","price":2140000},{"date":"1397/07/08 12:45","price":2129000},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2140000},{"date":"1397/07/08 12:55","price":2135000},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2132000},{"date":"1397/07/08 13:05","price":2138000},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2125000},{"date":"1397/07/08 13:25","price":2115000},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2130000},{"date":"1397/07/08 13:40","price":2127000},{"date":"1397/07/08 13:45","price":2128000},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2125000},{"date":"1397/07/08 13:55","price":2113000},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2118000},{"date":"1397/07/08 14:05","price":2117000},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2113500},{"date":"1397/07/08 14:15","price":2084000},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2085000},{"date":"1397/07/08 14:25","price":2108000},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2110000},{"date":"1397/07/08 14:45","price":2112000},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2111000},{"date":"1397/07/08 14:55","price":2112000},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2109000},{"date":"1397/07/08 15:05","price":2108000},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2105000},{"date":"1397/07/08 15:15","price":2103000},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2104000},{"date":"1397/07/08 15:25","price":2103000},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2102000},{"date":"1397/07/08 15:40","price":2095000},{"date":"1397/07/08 15:45","price":2090000},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2093000},{"date":"1397/07/08 15:55","price":2095000},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2092000},{"date":"1397/07/08 16:05","price":2097000},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2090000},{"date":"1397/07/08 16:15","price":2075000},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2080000},{"date":"1397/07/08 16:25","price":2060000},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2087000},{"date":"1397/07/08 16:40","price":2075000},{"date":"1397/07/08 16:45","price":2083000},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2085000},{"date":"1397/07/08 16:55","price":2083000},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:05","price":2093000},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:15","price":2080000},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2085000},{"date":"1397/07/08 17:25","price":2096000},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2093000},{"date":"1397/07/08 17:40","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:45","price":2087000},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2091000},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2088000},{"date":"1397/07/08 18:05","price":2080000},{"date":"1397/07/08 18:10","price":2093000},{"date":"1397/07/08 18:15","price":2090000},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2094000},{"date":"1397/07/08 18:30","price":2093000},{"date":"1397/07/08 18:40","price":2090000},{"date":"1397/07/08 18:45","price":2092000},{"date":"1397/07/08 18:50","price":2091000},{"date":"1397/07/08 18:55","price":2090000},{"date":"1397/07/08 19:00","price":2087000},{"date":"1397/07/08 19:05","price":2080000},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2076000},{"date":"1397/07/08 19:15","price":2081000},{"date":"1397/07/08 19:25","price":2073000},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2077000},{"date":"1397/07/08 19:40","price":2075000},{"date":"1397/07/08 19:45","price":2071000},{"date":"1397/07/08 19:55","price":2070000},{"date":"1397/07/08 20:00","price":2073000},{"date":"1397/07/08 20:10","price":2075000},{"date":"1397/07/08 20:15","price":2065000},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2067000},{"date":"1397/07/08 20:40","price":2072000},{"date":"1397/07/08 20:45","price":2074000},{"date":"1397/07/08 20:50","price":2072000},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2070000},{"date":"1397/07/08 21:15","price":2068000},{"date":"1397/07/08 21:30","price":2063000},{"date":"1397/07/08 22:00","price":2061000},{"date":"1397/07/08 22:15","price":2048000},{"date":"1397/07/08 22:20","price":2035000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398