کمترین: 
224
بیشترین: 
232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
226
زمان: 
7/8 21:10
قیمت افغانی امروز 8 مهر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 226 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:10","price":227},{"date":"1397/07/08 11:20","price":230},{"date":"1397/07/08 11:50","price":227},{"date":"1397/07/08 12:00","price":226},{"date":"1397/07/08 12:10","price":230},{"date":"1397/07/08 12:20","price":232},{"date":"1397/07/08 12:30","price":231},{"date":"1397/07/08 13:10","price":230},{"date":"1397/07/08 13:50","price":229},{"date":"1397/07/08 14:00","price":228},{"date":"1397/07/08 14:10","price":229},{"date":"1397/07/08 14:20","price":228},{"date":"1397/07/08 14:30","price":227},{"date":"1397/07/08 14:50","price":229},{"date":"1397/07/08 15:10","price":228},{"date":"1397/07/08 15:20","price":227},{"date":"1397/07/08 15:30","price":228},{"date":"1397/07/08 16:00","price":227},{"date":"1397/07/08 16:10","price":226},{"date":"1397/07/08 16:30","price":224},{"date":"1397/07/08 16:40","price":225},{"date":"1397/07/08 16:50","price":226},{"date":"1397/07/08 17:10","price":227},{"date":"1397/07/08 17:20","price":226},{"date":"1397/07/08 17:30","price":227},{"date":"1397/07/08 17:50","price":228},{"date":"1397/07/08 18:00","price":227},{"date":"1397/07/08 18:10","price":228},{"date":"1397/07/08 18:50","price":226},{"date":"1397/07/08 19:10","price":225},{"date":"1397/07/08 19:30","price":226},{"date":"1397/07/08 20:50","price":227},{"date":"1397/07/08 21:10","price":226}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399