کمترین: 
524
بیشترین: 
541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
528
زمان: 
7/8 21:20
قیمت بات تایلند امروز 8 مهر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 مهر 1397 , 528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:50","price":534},{"date":"1397/07/08 11:00","price":535},{"date":"1397/07/08 11:10","price":530},{"date":"1397/07/08 11:20","price":537},{"date":"1397/07/08 11:30","price":535},{"date":"1397/07/08 11:50","price":527},{"date":"1397/07/08 12:00","price":533},{"date":"1397/07/08 12:10","price":536},{"date":"1397/07/08 12:20","price":541},{"date":"1397/07/08 12:30","price":536},{"date":"1397/07/08 12:50","price":538},{"date":"1397/07/08 13:10","price":535},{"date":"1397/07/08 13:30","price":537},{"date":"1397/07/08 13:50","price":536},{"date":"1397/07/08 14:00","price":533},{"date":"1397/07/08 14:10","price":534},{"date":"1397/07/08 14:20","price":530},{"date":"1397/07/08 14:50","price":533},{"date":"1397/07/08 15:00","price":534},{"date":"1397/07/08 15:10","price":531},{"date":"1397/07/08 15:20","price":530},{"date":"1397/07/08 15:30","price":531},{"date":"1397/07/08 16:00","price":527},{"date":"1397/07/08 16:20","price":525},{"date":"1397/07/08 16:50","price":526},{"date":"1397/07/08 17:10","price":528},{"date":"1397/07/08 17:20","price":527},{"date":"1397/07/08 17:30","price":530},{"date":"1397/07/08 17:50","price":531},{"date":"1397/07/08 18:20","price":532},{"date":"1397/07/08 18:50","price":527},{"date":"1397/07/08 19:00","price":526},{"date":"1397/07/08 19:20","price":524},{"date":"1397/07/08 19:30","price":527},{"date":"1397/07/08 19:50","price":526},{"date":"1397/07/08 20:30","price":527},{"date":"1397/07/08 20:50","price":529},{"date":"1397/07/08 21:10","price":527},{"date":"1397/07/08 21:20","price":528}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399