کمترین: 
4092
بیشترین: 
4220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4121
زمان: 
7/8 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 مهر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 4121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":4168},{"date":"1397/07/08 10:30","price":4177},{"date":"1397/07/08 11:10","price":4136},{"date":"1397/07/08 11:20","price":4189},{"date":"1397/07/08 11:30","price":4177},{"date":"1397/07/08 11:50","price":4127},{"date":"1397/07/08 12:00","price":4164},{"date":"1397/07/08 12:10","price":4187},{"date":"1397/07/08 12:20","price":4220},{"date":"1397/07/08 12:30","price":4187},{"date":"1397/07/08 12:50","price":4195},{"date":"1397/07/08 13:00","price":4191},{"date":"1397/07/08 13:10","price":4166},{"date":"1397/07/08 13:30","price":4191},{"date":"1397/07/08 13:50","price":4183},{"date":"1397/07/08 14:00","price":4152},{"date":"1397/07/08 14:10","price":4172},{"date":"1397/07/08 14:20","price":4136},{"date":"1397/07/08 14:30","price":4128},{"date":"1397/07/08 14:50","price":4158},{"date":"1397/07/08 15:00","price":4164},{"date":"1397/07/08 15:10","price":4152},{"date":"1397/07/08 15:20","price":4136},{"date":"1397/07/08 15:30","price":4148},{"date":"1397/07/08 15:50","price":4144},{"date":"1397/07/08 16:00","price":4119},{"date":"1397/07/08 16:10","price":4111},{"date":"1397/07/08 16:20","price":4100},{"date":"1397/07/08 16:30","price":4095},{"date":"1397/07/08 16:50","price":4107},{"date":"1397/07/08 17:00","price":4108},{"date":"1397/07/08 17:10","price":4119},{"date":"1397/07/08 17:20","price":4115},{"date":"1397/07/08 17:30","price":4136},{"date":"1397/07/08 17:50","price":4152},{"date":"1397/07/08 18:00","price":4144},{"date":"1397/07/08 18:20","price":4156},{"date":"1397/07/08 18:30","price":4152},{"date":"1397/07/08 18:50","price":4111},{"date":"1397/07/08 19:00","price":4107},{"date":"1397/07/08 19:10","price":4103},{"date":"1397/07/08 19:20","price":4092},{"date":"1397/07/08 19:30","price":4113},{"date":"1397/07/08 19:50","price":4109},{"date":"1397/07/08 20:10","price":4105},{"date":"1397/07/08 20:20","price":4109},{"date":"1397/07/08 20:30","price":4114},{"date":"1397/07/08 20:50","price":4129},{"date":"1397/07/08 21:10","price":4117},{"date":"1397/07/08 21:20","price":4121}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399