کمترین: 
2163
بیشترین: 
2230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2178
زمان: 
7/8 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":2207},{"date":"1397/07/08 10:30","price":2203},{"date":"1397/07/08 10:50","price":2207},{"date":"1397/07/08 11:10","price":2186},{"date":"1397/07/08 11:20","price":2214},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2207},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2181},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2201},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2217},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2230},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2217},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2221},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2219},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2206},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2215},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2206},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2199},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2205},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2190},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2186},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2197},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2205},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2194},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2186},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2192},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2190},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2177},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2173},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2167},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2164},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2170},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2171},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2177},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2175},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2186},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2194},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2190},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2196},{"date":"1397/07/08 18:30","price":2194},{"date":"1397/07/08 18:50","price":2173},{"date":"1397/07/08 19:00","price":2170},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2168},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2163},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2174},{"date":"1397/07/08 19:50","price":2171},{"date":"1397/07/08 20:10","price":2169},{"date":"1397/07/08 20:20","price":2171},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2174},{"date":"1397/07/08 20:50","price":2182},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2176},{"date":"1397/07/08 21:20","price":2178}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398