کمترین: 
2080
بیشترین: 
2140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2094
زمان: 
7/8 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 8 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":2123},{"date":"1397/07/08 11:10","price":2102},{"date":"1397/07/08 11:20","price":2129},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2123},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2089},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2112},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2128},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2140},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2128},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2132},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2130},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2122},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2130},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2126},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2114},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2121},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2102},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2098},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2113},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2121},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2110},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2102},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2108},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2106},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2093},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2089},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2084},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2081},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2087},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2088},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2093},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2091},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2102},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2110},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2106},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2112},{"date":"1397/07/08 18:30","price":2110},{"date":"1397/07/08 18:50","price":2089},{"date":"1397/07/08 19:00","price":2087},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2085},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2080},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2090},{"date":"1397/07/08 19:50","price":2088},{"date":"1397/07/08 20:10","price":2086},{"date":"1397/07/08 20:20","price":2088},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2091},{"date":"1397/07/08 20:50","price":2099},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2092},{"date":"1397/07/08 21:20","price":2094}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399