کمترین: 
2633
بیشترین: 
2710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2652
زمان: 
7/8 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 8 مهر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2652 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":2687},{"date":"1397/07/08 11:00","price":2682},{"date":"1397/07/08 11:10","price":2661},{"date":"1397/07/08 11:20","price":2690},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2682},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2645},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2674},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2694},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2710},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2694},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2699},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2702},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2686},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2697},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2692},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2672},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2685},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2661},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2656},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2675},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2680},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2669},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2661},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2669},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2666},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2651},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2645},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2638},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2635},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2643},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2644},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2651},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2648},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2661},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2672},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2666},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2674},{"date":"1397/07/08 18:30","price":2672},{"date":"1397/07/08 18:50","price":2645},{"date":"1397/07/08 19:00","price":2643},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2640},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2633},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2647},{"date":"1397/07/08 19:50","price":2644},{"date":"1397/07/08 20:10","price":2641},{"date":"1397/07/08 20:20","price":2644},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2648},{"date":"1397/07/08 20:50","price":2657},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2649},{"date":"1397/07/08 21:20","price":2652}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398