کمترین: 
13.9
بیشترین: 
14.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
7/8 20:30
قیمت دینار عراق امروز 8 مهر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 مهر 1397 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":14.2},{"date":"1397/07/08 10:30","price":14.1},{"date":"1397/07/08 10:50","price":14.2},{"date":"1397/07/08 11:10","price":14},{"date":"1397/07/08 11:20","price":14.2},{"date":"1397/07/08 11:50","price":14},{"date":"1397/07/08 12:00","price":14.1},{"date":"1397/07/08 12:10","price":14.2},{"date":"1397/07/08 12:20","price":14.3},{"date":"1397/07/08 12:30","price":14.2},{"date":"1397/07/08 12:50","price":14.3},{"date":"1397/07/08 13:00","price":14.2},{"date":"1397/07/08 14:00","price":14.1},{"date":"1397/07/08 14:10","price":14.2},{"date":"1397/07/08 14:20","price":14.1},{"date":"1397/07/08 14:30","price":14},{"date":"1397/07/08 14:50","price":14.1},{"date":"1397/07/08 15:00","price":14.2},{"date":"1397/07/08 15:10","price":14.1},{"date":"1397/07/08 15:20","price":14},{"date":"1397/07/08 15:30","price":14.1},{"date":"1397/07/08 16:00","price":14},{"date":"1397/07/08 16:10","price":13.9},{"date":"1397/07/08 17:10","price":14},{"date":"1397/07/08 17:50","price":14.1},{"date":"1397/07/08 18:50","price":13.9},{"date":"1397/07/08 20:30","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399