کمترین: 
4636
بیشترین: 
4792
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4676
زمان: 
7/8 21:10
قیمت ریال قطر امروز 8 مهر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 مهر 1397 , 4676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":4743},{"date":"1397/07/08 10:50","price":4734},{"date":"1397/07/08 11:10","price":4697},{"date":"1397/07/08 11:20","price":4748},{"date":"1397/07/08 11:30","price":4753},{"date":"1397/07/08 11:50","price":4671},{"date":"1397/07/08 12:00","price":4680},{"date":"1397/07/08 12:10","price":4736},{"date":"1397/07/08 12:20","price":4792},{"date":"1397/07/08 12:30","price":4773},{"date":"1397/07/08 12:50","price":4778},{"date":"1397/07/08 13:00","price":4760},{"date":"1397/07/08 13:10","price":4755},{"date":"1397/07/08 13:30","price":4750},{"date":"1397/07/08 14:00","price":4738},{"date":"1397/07/08 14:50","price":4711},{"date":"1397/07/08 15:00","price":4725},{"date":"1397/07/08 15:10","price":4715},{"date":"1397/07/08 15:20","price":4697},{"date":"1397/07/08 15:30","price":4711},{"date":"1397/07/08 16:00","price":4697},{"date":"1397/07/08 16:10","price":4669},{"date":"1397/07/08 16:20","price":4664},{"date":"1397/07/08 16:30","price":4636},{"date":"1397/07/08 16:40","price":4641},{"date":"1397/07/08 16:50","price":4669},{"date":"1397/07/08 17:00","price":4666},{"date":"1397/07/08 17:10","price":4683},{"date":"1397/07/08 17:20","price":4678},{"date":"1397/07/08 17:30","price":4683},{"date":"1397/07/08 17:50","price":4715},{"date":"1397/07/08 18:00","price":4692},{"date":"1397/07/08 18:10","price":4711},{"date":"1397/07/08 18:20","price":4720},{"date":"1397/07/08 18:30","price":4715},{"date":"1397/07/08 18:50","price":4664},{"date":"1397/07/08 19:10","price":4659},{"date":"1397/07/08 19:20","price":4657},{"date":"1397/07/08 19:30","price":4671},{"date":"1397/07/08 19:50","price":4666},{"date":"1397/07/08 20:00","price":4661},{"date":"1397/07/08 20:20","price":4666},{"date":"1397/07/08 20:30","price":4673},{"date":"1397/07/08 20:50","price":4690},{"date":"1397/07/08 21:00","price":4685},{"date":"1397/07/08 21:10","price":4676}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398