کمترین: 
4515
بیشترین: 
4647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4547
زمان: 
7/8 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 8 مهر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 مهر 1397 , 4547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":4599},{"date":"1397/07/08 10:50","price":4608},{"date":"1397/07/08 11:10","price":4563},{"date":"1397/07/08 11:20","price":4622},{"date":"1397/07/08 11:30","price":4608},{"date":"1397/07/08 11:50","price":4554},{"date":"1397/07/08 12:00","price":4595},{"date":"1397/07/08 12:10","price":4620},{"date":"1397/07/08 12:20","price":4647},{"date":"1397/07/08 12:30","price":4629},{"date":"1397/07/08 13:00","price":4624},{"date":"1397/07/08 13:10","price":4606},{"date":"1397/07/08 13:30","price":4615},{"date":"1397/07/08 14:00","price":4581},{"date":"1397/07/08 14:10","price":4595},{"date":"1397/07/08 14:20","price":4563},{"date":"1397/07/08 14:50","price":4588},{"date":"1397/07/08 15:00","price":4604},{"date":"1397/07/08 15:10","price":4581},{"date":"1397/07/08 15:20","price":4563},{"date":"1397/07/08 15:30","price":4577},{"date":"1397/07/08 16:00","price":4541},{"date":"1397/07/08 16:10","price":4536},{"date":"1397/07/08 16:20","price":4524},{"date":"1397/07/08 16:30","price":4518},{"date":"1397/07/08 16:50","price":4532},{"date":"1397/07/08 17:00","price":4533},{"date":"1397/07/08 17:10","price":4545},{"date":"1397/07/08 17:20","price":4541},{"date":"1397/07/08 17:30","price":4563},{"date":"1397/07/08 17:50","price":4577},{"date":"1397/07/08 18:00","price":4572},{"date":"1397/07/08 18:20","price":4586},{"date":"1397/07/08 18:30","price":4581},{"date":"1397/07/08 18:50","price":4536},{"date":"1397/07/08 19:00","price":4532},{"date":"1397/07/08 19:10","price":4527},{"date":"1397/07/08 19:20","price":4515},{"date":"1397/07/08 19:30","price":4538},{"date":"1397/07/08 19:50","price":4534},{"date":"1397/07/08 20:10","price":4529},{"date":"1397/07/08 20:20","price":4534},{"date":"1397/07/08 20:30","price":4540},{"date":"1397/07/08 20:50","price":4556},{"date":"1397/07/08 21:10","price":4543},{"date":"1397/07/08 21:20","price":4547}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399