کمترین: 
9898
بیشترین: 
10186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9968
زمان: 
7/8 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 8 مهر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 مهر 1397 , 9968 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":10102},{"date":"1397/07/08 11:10","price":9983},{"date":"1397/07/08 11:20","price":10132},{"date":"1397/07/08 11:30","price":10102},{"date":"1397/07/08 11:50","price":9942},{"date":"1397/07/08 12:00","price":10072},{"date":"1397/07/08 12:10","price":10126},{"date":"1397/07/08 12:20","price":10186},{"date":"1397/07/08 12:30","price":10146},{"date":"1397/07/08 12:50","price":10147},{"date":"1397/07/08 13:00","price":10157},{"date":"1397/07/08 13:10","price":10097},{"date":"1397/07/08 13:30","price":10137},{"date":"1397/07/08 13:50","price":10097},{"date":"1397/07/08 14:00","price":10062},{"date":"1397/07/08 14:10","price":10092},{"date":"1397/07/08 14:20","price":10003},{"date":"1397/07/08 14:30","price":9983},{"date":"1397/07/08 14:50","price":10056},{"date":"1397/07/08 15:00","price":10092},{"date":"1397/07/08 15:10","price":10042},{"date":"1397/07/08 15:20","price":10003},{"date":"1397/07/08 15:30","price":10032},{"date":"1397/07/08 16:00","price":9953},{"date":"1397/07/08 16:10","price":9943},{"date":"1397/07/08 16:20","price":9917},{"date":"1397/07/08 16:30","price":9904},{"date":"1397/07/08 16:50","price":9933},{"date":"1397/07/08 17:00","price":9937},{"date":"1397/07/08 17:10","price":9963},{"date":"1397/07/08 17:20","price":9953},{"date":"1397/07/08 17:30","price":10003},{"date":"1397/07/08 17:50","price":10032},{"date":"1397/07/08 18:00","price":10022},{"date":"1397/07/08 18:20","price":10052},{"date":"1397/07/08 18:30","price":10042},{"date":"1397/07/08 18:50","price":9943},{"date":"1397/07/08 19:00","price":9933},{"date":"1397/07/08 19:10","price":9923},{"date":"1397/07/08 19:20","price":9898},{"date":"1397/07/08 19:30","price":9948},{"date":"1397/07/08 19:50","price":9938},{"date":"1397/07/08 20:10","price":9928},{"date":"1397/07/08 20:20","price":9938},{"date":"1397/07/08 20:30","price":9952},{"date":"1397/07/08 20:50","price":9988},{"date":"1397/07/08 21:10","price":9958},{"date":"1397/07/08 21:20","price":9968}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399