کمترین: 
1904
بیشترین: 
1959
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1917
زمان: 
7/8 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 8 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 مهر 1397 , 1917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":1943},{"date":"1397/07/08 10:30","price":1939},{"date":"1397/07/08 10:50","price":1943},{"date":"1397/07/08 11:10","price":1924},{"date":"1397/07/08 11:20","price":1949},{"date":"1397/07/08 11:30","price":1943},{"date":"1397/07/08 11:50","price":1920},{"date":"1397/07/08 12:00","price":1937},{"date":"1397/07/08 12:10","price":1948},{"date":"1397/07/08 12:20","price":1959},{"date":"1397/07/08 12:30","price":1951},{"date":"1397/07/08 12:50","price":1952},{"date":"1397/07/08 13:00","price":1950},{"date":"1397/07/08 13:10","price":1942},{"date":"1397/07/08 13:30","price":1946},{"date":"1397/07/08 13:50","price":1942},{"date":"1397/07/08 14:00","price":1931},{"date":"1397/07/08 14:10","price":1937},{"date":"1397/07/08 14:20","price":1924},{"date":"1397/07/08 14:50","price":1934},{"date":"1397/07/08 15:00","price":1941},{"date":"1397/07/08 15:10","price":1931},{"date":"1397/07/08 15:20","price":1924},{"date":"1397/07/08 15:30","price":1930},{"date":"1397/07/08 15:50","price":1928},{"date":"1397/07/08 16:00","price":1914},{"date":"1397/07/08 16:10","price":1912},{"date":"1397/07/08 16:20","price":1907},{"date":"1397/07/08 16:30","price":1905},{"date":"1397/07/08 16:50","price":1911},{"date":"1397/07/08 17:10","price":1916},{"date":"1397/07/08 17:20","price":1914},{"date":"1397/07/08 17:30","price":1924},{"date":"1397/07/08 17:50","price":1930},{"date":"1397/07/08 18:00","price":1928},{"date":"1397/07/08 18:20","price":1933},{"date":"1397/07/08 18:30","price":1931},{"date":"1397/07/08 18:50","price":1912},{"date":"1397/07/08 19:00","price":1911},{"date":"1397/07/08 19:10","price":1909},{"date":"1397/07/08 19:20","price":1904},{"date":"1397/07/08 19:30","price":1913},{"date":"1397/07/08 19:50","price":1911},{"date":"1397/07/08 20:10","price":1909},{"date":"1397/07/08 20:20","price":1911},{"date":"1397/07/08 20:30","price":1914},{"date":"1397/07/08 20:50","price":1921},{"date":"1397/07/08 21:10","price":1915},{"date":"1397/07/08 21:20","price":1917}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399