کمترین: 
2464
بیشترین: 
2541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2481
زمان: 
7/8 21:20
قیمت یوان چین امروز 8 مهر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 مهر 1397 , 2481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":2510},{"date":"1397/07/08 10:30","price":2515},{"date":"1397/07/08 11:10","price":2490},{"date":"1397/07/08 11:20","price":2522},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2515},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2485},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2507},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2526},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2541},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2526},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2531},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2528},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2509},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2523},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2519},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2505},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2507},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2495},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2485},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2498},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2507},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2493},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2490},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2497},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2495},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2480},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2475},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2469},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2465},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2473},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2474},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2480},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2478},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2490},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2500},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2495},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2502},{"date":"1397/07/08 18:30","price":2500},{"date":"1397/07/08 18:50","price":2475},{"date":"1397/07/08 19:00","price":2473},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2470},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2464},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2476},{"date":"1397/07/08 19:50","price":2474},{"date":"1397/07/08 20:10","price":2471},{"date":"1397/07/08 20:20","price":2474},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2477},{"date":"1397/07/08 20:50","price":2486},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2479},{"date":"1397/07/08 21:20","price":2481}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399