کمترین: 
2802
بیشترین: 
2884
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2822
زمان: 
7/8 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 8 مهر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":2860},{"date":"1397/07/08 10:30","price":2855},{"date":"1397/07/08 10:50","price":2860},{"date":"1397/07/08 11:10","price":2832},{"date":"1397/07/08 11:20","price":2869},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2860},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2826},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2852},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2867},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2884},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2873},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2870},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2859},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2870},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2865},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2843},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2852},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2832},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2847},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2857},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2843},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2832},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2841},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2838},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2818},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2815},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2808},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2804},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2813},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2814},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2821},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2818},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2832},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2841},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2838},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2846},{"date":"1397/07/08 18:30","price":2843},{"date":"1397/07/08 18:50","price":2815},{"date":"1397/07/08 19:00","price":2813},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2810},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2802},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2817},{"date":"1397/07/08 19:50","price":2814},{"date":"1397/07/08 20:10","price":2811},{"date":"1397/07/08 20:20","price":2814},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2818},{"date":"1397/07/08 20:50","price":2828},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2820},{"date":"1397/07/08 21:20","price":2822}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399