کمترین: 
1980500
بیشترین: 
2185500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2127500
زمان: 
7/7 18:10
قیمت آبشده جهانی امروز 7 مهر 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2127500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:25","price":2070500},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2015500},{"date":"1397/07/07 11:40","price":2032500},{"date":"1397/07/07 11:45","price":2017500},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2008500},{"date":"1397/07/07 11:55","price":1997500},{"date":"1397/07/07 12:00","price":1980500},{"date":"1397/07/07 12:05","price":1990500},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2018500},{"date":"1397/07/07 12:15","price":2010500},{"date":"1397/07/07 12:25","price":2017500},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2030500},{"date":"1397/07/07 12:40","price":2040500},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2047500},{"date":"1397/07/07 12:55","price":2077500},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2117500},{"date":"1397/07/07 13:05","price":2115500},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2089500},{"date":"1397/07/07 13:15","price":2060500},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2102500},{"date":"1397/07/07 13:25","price":2100500},{"date":"1397/07/07 13:30","price":2090500},{"date":"1397/07/07 13:40","price":2113500},{"date":"1397/07/07 13:45","price":2119500},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2112500},{"date":"1397/07/07 13:55","price":2127500},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2140500},{"date":"1397/07/07 14:05","price":2146500},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2135500},{"date":"1397/07/07 14:15","price":2141500},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2140500},{"date":"1397/07/07 14:25","price":2152500},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2150500},{"date":"1397/07/07 14:40","price":2185500},{"date":"1397/07/07 14:45","price":2160500},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2140500},{"date":"1397/07/07 14:55","price":2165500},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2181500},{"date":"1397/07/07 15:05","price":2170500},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2180500},{"date":"1397/07/07 15:15","price":2175500},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2177500},{"date":"1397/07/07 15:25","price":2180500},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2178500},{"date":"1397/07/07 15:40","price":2158500},{"date":"1397/07/07 15:45","price":2173500},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2160500},{"date":"1397/07/07 15:55","price":2170500},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2159500},{"date":"1397/07/07 16:05","price":2150500},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2158500},{"date":"1397/07/07 16:15","price":2161500},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2138500},{"date":"1397/07/07 16:25","price":2127500},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2103500},{"date":"1397/07/07 16:40","price":2135500},{"date":"1397/07/07 16:45","price":2150500},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2135500},{"date":"1397/07/07 16:55","price":2125500},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2130500},{"date":"1397/07/07 17:05","price":2136500},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2120500},{"date":"1397/07/07 17:15","price":2125500},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2135500},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2141500},{"date":"1397/07/07 17:40","price":2138500},{"date":"1397/07/07 17:45","price":2118500},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2126500},{"date":"1397/07/07 17:55","price":2132500},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2120500},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2127500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399