کمترین: 
514
بیشترین: 
548
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
535
زمان: 
7/7 21:20
قیمت بات تایلند امروز 7 مهر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 مهر 1397 , 535 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":535},{"date":"1397/07/07 10:30","price":533},{"date":"1397/07/07 10:50","price":535},{"date":"1397/07/07 11:10","price":520},{"date":"1397/07/07 11:20","price":514},{"date":"1397/07/07 11:30","price":524},{"date":"1397/07/07 11:50","price":520},{"date":"1397/07/07 12:10","price":519},{"date":"1397/07/07 12:20","price":520},{"date":"1397/07/07 12:30","price":518},{"date":"1397/07/07 12:50","price":524},{"date":"1397/07/07 13:00","price":527},{"date":"1397/07/07 13:10","price":534},{"date":"1397/07/07 13:20","price":530},{"date":"1397/07/07 13:30","price":533},{"date":"1397/07/07 13:50","price":534},{"date":"1397/07/07 14:00","price":531},{"date":"1397/07/07 14:10","price":536},{"date":"1397/07/07 14:20","price":535},{"date":"1397/07/07 14:30","price":538},{"date":"1397/07/07 14:50","price":537},{"date":"1397/07/07 15:00","price":538},{"date":"1397/07/07 15:10","price":541},{"date":"1397/07/07 15:20","price":548},{"date":"1397/07/07 15:30","price":547},{"date":"1397/07/07 16:00","price":544},{"date":"1397/07/07 16:10","price":542},{"date":"1397/07/07 16:20","price":544},{"date":"1397/07/07 16:30","price":541},{"date":"1397/07/07 17:00","price":527},{"date":"1397/07/07 17:10","price":535},{"date":"1397/07/07 17:20","price":538},{"date":"1397/07/07 17:30","price":539},{"date":"1397/07/07 18:10","price":534},{"date":"1397/07/07 18:20","price":536},{"date":"1397/07/07 18:30","price":535},{"date":"1397/07/07 18:50","price":533},{"date":"1397/07/07 19:00","price":537},{"date":"1397/07/07 19:10","price":538},{"date":"1397/07/07 19:30","price":539},{"date":"1397/07/07 20:00","price":537},{"date":"1397/07/07 20:10","price":536},{"date":"1397/07/07 21:10","price":534},{"date":"1397/07/07 21:20","price":535}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398