کمترین: 
4010
بیشترین: 
4296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4174
زمان: 
7/7 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 مهر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 4174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":4178},{"date":"1397/07/07 11:10","price":4073},{"date":"1397/07/07 11:20","price":4026},{"date":"1397/07/07 11:30","price":4092},{"date":"1397/07/07 11:50","price":4061},{"date":"1397/07/07 12:00","price":4010},{"date":"1397/07/07 12:10","price":4024},{"date":"1397/07/07 12:20","price":4078},{"date":"1397/07/07 12:30","price":4056},{"date":"1397/07/07 12:50","price":4072},{"date":"1397/07/07 13:00","price":4117},{"date":"1397/07/07 13:10","price":4161},{"date":"1397/07/07 13:20","price":4141},{"date":"1397/07/07 13:30","price":4157},{"date":"1397/07/07 13:50","price":4153},{"date":"1397/07/07 14:00","price":4149},{"date":"1397/07/07 14:10","price":4165},{"date":"1397/07/07 14:20","price":4173},{"date":"1397/07/07 14:30","price":4201},{"date":"1397/07/07 14:50","price":4205},{"date":"1397/07/07 15:00","price":4197},{"date":"1397/07/07 15:10","price":4222},{"date":"1397/07/07 15:20","price":4296},{"date":"1397/07/07 15:30","price":4288},{"date":"1397/07/07 15:50","price":4267},{"date":"1397/07/07 16:00","price":4246},{"date":"1397/07/07 16:10","price":4218},{"date":"1397/07/07 16:20","price":4246},{"date":"1397/07/07 16:30","price":4222},{"date":"1397/07/07 16:50","price":4238},{"date":"1397/07/07 17:00","price":4134},{"date":"1397/07/07 17:10","price":4190},{"date":"1397/07/07 17:20","price":4186},{"date":"1397/07/07 17:30","price":4206},{"date":"1397/07/07 17:50","price":4209},{"date":"1397/07/07 18:00","price":4205},{"date":"1397/07/07 18:10","price":4172},{"date":"1397/07/07 18:20","price":4184},{"date":"1397/07/07 18:30","price":4180},{"date":"1397/07/07 18:50","price":4172},{"date":"1397/07/07 19:00","price":4201},{"date":"1397/07/07 19:30","price":4209},{"date":"1397/07/07 19:50","price":4205},{"date":"1397/07/07 20:00","price":4193},{"date":"1397/07/07 20:10","price":4185},{"date":"1397/07/07 20:30","price":4181},{"date":"1397/07/07 21:10","price":4168},{"date":"1397/07/07 21:20","price":4174}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399