کمترین: 
2127
بیشترین: 
2270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2206
زمان: 
7/7 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2206 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":2208},{"date":"1397/07/07 10:50","price":2199},{"date":"1397/07/07 11:00","price":2208},{"date":"1397/07/07 11:10","price":2153},{"date":"1397/07/07 11:20","price":2128},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2171},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2146},{"date":"1397/07/07 12:00","price":2127},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2135},{"date":"1397/07/07 12:20","price":2155},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2143},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2161},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2176},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2199},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2188},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2203},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2201},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2210},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2214},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2220},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2222},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2218},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2231},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2270},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2266},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2255},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2244},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2238},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2244},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2231},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2240},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2184},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2214},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2221},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2214},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2224},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2222},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2205},{"date":"1397/07/07 18:20","price":2213},{"date":"1397/07/07 18:30","price":2209},{"date":"1397/07/07 18:50","price":2205},{"date":"1397/07/07 19:00","price":2220},{"date":"1397/07/07 19:30","price":2224},{"date":"1397/07/07 19:50","price":2222},{"date":"1397/07/07 20:00","price":2211},{"date":"1397/07/07 20:10","price":2207},{"date":"1397/07/07 20:20","price":2211},{"date":"1397/07/07 20:30","price":2209},{"date":"1397/07/07 21:10","price":2199},{"date":"1397/07/07 21:20","price":2206}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399