کمترین: 
2038
بیشترین: 
2183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2121
زمان: 
7/7 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 7 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":2123},{"date":"1397/07/07 10:30","price":2115},{"date":"1397/07/07 10:50","price":2123},{"date":"1397/07/07 11:10","price":2062},{"date":"1397/07/07 11:20","price":2046},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2080},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2056},{"date":"1397/07/07 12:00","price":2038},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2045},{"date":"1397/07/07 12:20","price":2073},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2061},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2078},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2084},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2106},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2096},{"date":"1397/07/07 13:30","price":2113},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2119},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2108},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2125},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2129},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2135},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2137},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2133},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2145},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2183},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2179},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2169},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2158},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2152},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2158},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2146},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2154},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2101},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2129},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2127},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2129},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2139},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2137},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2120},{"date":"1397/07/07 18:20","price":2127},{"date":"1397/07/07 18:30","price":2124},{"date":"1397/07/07 18:50","price":2120},{"date":"1397/07/07 19:00","price":2135},{"date":"1397/07/07 19:50","price":2137},{"date":"1397/07/07 20:00","price":2127},{"date":"1397/07/07 20:10","price":2123},{"date":"1397/07/07 20:20","price":2127},{"date":"1397/07/07 20:30","price":2121},{"date":"1397/07/07 20:50","price":2125},{"date":"1397/07/07 21:10","price":2114},{"date":"1397/07/07 21:20","price":2121}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399