کمترین: 
2580
بیشترین: 
2764
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2686
زمان: 
7/7 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 7 مهر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2686 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":2688},{"date":"1397/07/07 10:30","price":2678},{"date":"1397/07/07 11:00","price":2688},{"date":"1397/07/07 11:10","price":2611},{"date":"1397/07/07 11:20","price":2580},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2633},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2603},{"date":"1397/07/07 12:00","price":2580},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2589},{"date":"1397/07/07 12:20","price":2624},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2600},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2620},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2638},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2667},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2654},{"date":"1397/07/07 13:30","price":2675},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2672},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2680},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2683},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2685},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2703},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2706},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2701},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2716},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2764},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2759},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2746},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2732},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2725},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2732},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2706},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2727},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2650},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2696},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2694},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2707},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2708},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2700},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2679},{"date":"1397/07/07 18:20","price":2695},{"date":"1397/07/07 18:30","price":2690},{"date":"1397/07/07 18:50","price":2685},{"date":"1397/07/07 19:00","price":2703},{"date":"1397/07/07 19:20","price":2698},{"date":"1397/07/07 19:30","price":2708},{"date":"1397/07/07 19:50","price":2706},{"date":"1397/07/07 20:00","price":2698},{"date":"1397/07/07 20:10","price":2693},{"date":"1397/07/07 20:30","price":2685},{"date":"1397/07/07 20:50","price":2690},{"date":"1397/07/07 21:10","price":2682},{"date":"1397/07/07 21:20","price":2686}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399